Får vi fle­re ven­ner av å va­ere i so­sia­le medi­er?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Folk har i gjen­nom­snitt fem so­sia­le medi­er-kon­to­er og bru­ker halv­an­nen time til å sjek­ke dem hver dag. Det­te ses på som en måte å lage og styr­ke nett­verk med men­nes­ker, men for­de­le­ne som opp­nås gjen­nom ti­den vi bru­ker i de so­sia­le medie­ne, tar bort tid og opp­merk­som­het fra for­hol­de­ne vi har i den vir­ke­li­ge ver­den.

Iføl­ge evo­lu­sjon a er an­tro­po­log Ro­bin Dun­bar kan vi bare opp­rett­hol­de opp­til 150 venn­skap om gan­gen. Det­te er kjent som Dun­bar-tal­let, og det er ba­sert på de so­sia­le grup­pe­ne som vi har ut­vik­let oss for å leve i, som for ek­sem­pel stør­rel­sen på de fles­te lands­by­ene som er re­gist­rert i Domme­dags­bo­ken fra 1086. Uto­ver det an­tal­let kan vi ikke opp­rett­hol­de me­nings­fyl­te re­la­sjo­ner for­di vi ikke har nok hjerne­kraft el­ler nok tid til å job­be med å opp­rett­hol­de for­bin­del­se­ne.

Dun­bar så på so­sia­le medi­er i 2016 og fant ut at selv om det fø­les som om vi har man­ge ven­ner på net­tet, hjel­per ikke dis­se nett­ste­de­ne oss med å va­ere mer kob­let sam­men. Folk had­de rundt det sam­me an­tal­let na­ere venn­skap på net­tet og off­li­ne.

Vi ser ikke ut til å få fle­re ven­ner ved å bru­ke tid på so­sia­le medi­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.