Hva er Face­bo­oks se­pa­ra­sjons­grad?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

I 2016 gikk Face­bo­ok inn i sta­ti­stik­ken sin for å fin­ne ut hvor sam­men­kob­le­de de­res ak­ti­ve bru­ke­re egent­lig er. Hvis du er ak­tiv på det­te so­sia­le nett­ver­ket, det vil si at du har log­get inn de sis­te 28 da­ge­ne, er du bare 3,5 per­soner (el­ler gra­der) un­na hver av de 1,9 mil­li­ar­der bru­ker­ne på nett­ste­det.

Du er i gjen­nom­snitt bare tre og en halv per­son un­na al­le and­re på Face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.