Hvor­dan fun­ge­rer kryp­te­rin­gen til WhatsApp?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Si­den 2016 har hver mel­ding du sen­der via WhatsApp, va­ert kryp­tert fra ende til ende: Det­te be­tyr at den bare kan le­ses av deg og mot­ta­ke­ren. Det­te er ba­sert på noe som kal­les The Sig­nal Protocol.

Når du star­ter en chat, åp­nes en kryp­tert økt. Den­ne øk­ten be­reg­ner der­et­ter noe som kal­les en «ho­ved­hem­me­lig­het» ved hjelp av nøk­ler som er uni­ke for deg og per­sonen du sen­der mel­din­ger til. Hoved­hem­me­lig­he­ten bru­kes til å lage en rot­nøk­kel og en kje­de­nøk­kel, som igjen bru­kes til å lage uni­ke mel­dings­nøk­ler for hver mel­ding du sen­der. Når du tryk­ker på send-knap­pen, blir mel­din­gen kryp­tert og låst med nøk­ke­len. Når den kom­mer til din venns te­le­fon, bru­ker ved­kom­men­de sine egne pri­va­te nøk­ler og nøk­le­ne fra mel­ding s over­skrif­ten til å låse dem opp.

Din venns te­le­fon Når mel­din­gen kom­mer til din venns te­le­fon, bru­kes den pri­va­te nøk­ke­len til å de­kryp­te­re den.

Pri­vat nøk­kel de­kryp­te­rer mel­din­gen

Bru­ker B Ser­ver

Mel­din­gen går gjen­nom WhatsApp-ser­ve­re, men de har ikke nøk­ke­len til å låse den opp.

Bru­ker A Of­fent­lig nøk­kel

fra ser­ver Din te­le­fon

Når du star­ter en sam­ta­le med en venn, får du ven­nens of­fent­li­ge nøk­kel fra ser­ve­ren. Of­fent­lig nøk­kel kryp­te­rer mel­din­gen WhatsApps

ser­ver Kryp­tert mel­ding Den of­fent­li­ge nøk­ke­len bru­kes til å kryp­te­re mel­din­gen slik at den ikke kan le­ses.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.