På­vir­ker so­sia­le medi­er helsen vår?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

So­sia­le medi­er kan vir­ke uskyl­dig, men de har en mør­ke­re side. I 2016 ga Child­line 12 000 råd­giv­nings­ti­der re­la­tert til pro­ble­mer on­line og nett­mob­bing, og en stu­die på over 1700 unge voks­ne ved Uni­ver­sity of Pitts­burgh fant at jo mer tid folk bru­ker på so­sia­le medi­er, desto mer sann­syn­lig var det at de ble de­pri­mer­te.

I en bri­tisk un­der­sø­kel­se av nes­ten 1500 ung­dom­mer og unge voks­ne fant fors­ker­ne at bilde­fo­ku­ser­te nett­ste­der som Insta­gram og Snapchat gjor­de mest ska­de når det gjaldt angst og men­tal vel­va­ere.

Det­te be­tyr ikke nød­ven­dig­vis at so­sia­le medi­er for­år­sa­ker psy­kis­ke helse­pro­ble­mer, det kan va­ere at folk bru­ker mer tid på nett­ste­de­ne når de fø­ler seg nede el­ler engste­li­ge. På den an­nen side kan so­sia­le platt­for­mer også bru­kes til å øke be­visst­he­ten om men­tal hel­se og for å hjel­pe folk med å fin­ne noen de kan snak­ke med.

Det er ikke bare fryd og gam­men: Bruk av so­sia­le medi­er har va­ert knyt­tet til de­pre­sjon og angst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.