Hvor­dan fun­ge­rer mål­ret­tet re­kla­me?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Når du be­sø­ker et nett­sted, lag­res det en li­ten tekst­fil som h ete­ren in­for­ma­sjons kap­sel («cookie» på en­gelsk), i nett­le­se­ren din. Når du be­sø­ker et an­net nett­sted med an­non­se­ring s plass, ser si­den gjen­nom­in­for­ma­sjons kaps­le­ne di­ne( kjent som klikk­strøm­men din) og gir deg en re­le­vant an­non­se. Det­te e ren nett­side­opp­føl­gings hen­ven­del­se, og d eter bare top­pen avis­fjel­let.

So­sia­le medi­er har også til­gang til per­son­li­ge data som du og di­ne ven­ner har gitt dem. Be­drif­ter kan vel­ge å vise deg sine an­non­ser ba­sert på al­der, kjønn, sted, for­holds­sta­tus, ut­dan­ning, jobb­tit­tel, en­hets­bruk, so­sia­le medi­er-va­ner, hvem du føl­ger, det du sø­ker etter, hvor du er, og til og med hvil­ke and­re ap­per du har in­stal­lert på te­le­fo­nen din.

So­si­al nett­side Når du be­sø­ker et so­si­alt nett­verk, le­ser si­den in­for­ma­sjons­kaps­le­ne di­ne og le­ve­rer en an­non­se ba­sert på nett­le­ser­log­gen. Nett­side­be­søk Du går til din fa­vo­ritt­nett­bu­tikk for å se på et pro­dukt du ten­ker på å...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.