Er so­sia­le medi­er vane­dan­nen­de?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

For noen er so­sia­le medi­er mer enn bare en måte å ha kon­takt med ven­ner på. Å sjek­ke ny­hets­strøm­me­ne sine blir en tvangs­hand­ling, og noen kla­rer ikke å kon­trol­le­re hvor mye tid de bru­ker på in­ter­nett.

In­ter­nett av­hen­gig­hets­for­styr­rel­se, også kjent som pro­ble­ma­tisk in­ter­nett­bruk el­ler tvangs­mes­sig bruk av in­ter­nett, er unikt for det 21. år­hund­ret, men det­te hand­ler om bio­lo­gis­ke im­pul­ser som vi har hatt i år­tu­se­ner.

Hjer­nen vår er kob­let slik at den sø­ker be­løn­ning – det er det som opp­ford­ret våre for­fed­re til å søke etter suk­ker og fett­mat med høyt ka­lori­inn­hold, samt å dan­ne va­ri­ge for­hold til and­re – og det dri­ver også av­hen­gig­het. Be­løn­nin­gen kom­mer i form av sig­nal­stof­fet dopa­min, som fri­gjø­res i en del av hjer­nen som kal­les ac­cum­ben­skjer­nen. Dopa­min får oss til å føle oss bra og dri­ver oss til å gjen­ta po­si­tiv opp­før­sel. Noen men­nes­ker kan imid­ler­tid ut­vik­le en to­le­ran­se for dopa­min, og tren­ger mer og mer for å pro­du­se­re den sam­me ef­fek­ten.

So­sia­le medi­er kan ak­ti­ve­re be­løn­nings­sen­te­ret i hjer­nen vår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.