Me­di­sin i fram­ti­den

Hvor­dan skal vi kla­re å be­kjem­pe ver­dens dø­de­ligs­te syk­dom­mer?

Ny Vitenskap - - Innhold -

Me­di­sinsk forsk­ning har fram­skaf­fet noen utro­li­ge løs­nin­ger på ut­ford­ren­de pro­ble­mer gjen­nom man­ge ti­år, fra anti­bio­ti­ka som be­kjem­per bak­te­rie­in­fek­sjo­ner, til bilde­tek­no­lo­gi som kan se inn­si­den av pa­si­en­ten uten å bru­ke kniv. Det er vans­ke­lig å for­ut­si hva som blir det nes­te, men vi­ten­ska­pen har ny­lig åp­net noen vel­dig spe­si­el­le dø­rer som vi­ser hva vi kan ven­te av me­di­sinsk be­hand­ling i fram­ti­den.

Me­di­sin hand­ler ikke len­ger bare om bio­lo­gi og lege­mid­ler. Data­tek­no­lo­gi, in­ge­ni­ør­kunst, nan­o­tek­no­lo­gi, kvante­fy­sikk og man­ge fle­re fag­felt har fun­net vei­en inn i den medi­sins­ke tek­no­lo­gi­en og sør­ger for helt nye løs­nin­ger på eld­gam­le pro­ble­mer.

Ved fram­ti­dens syke­hus kan ki­rur­ge­ne se gjen­nom pa­si­en­te­ne sine ved hjelp av ut­vi­det vir­ke­lig­het, og med spe­si­el­le kon­takt­lin­ser kan man over­våke blod­suk­ke­ret til dia­be­tes­pa­si­en­ter. Per­soner med am­pu­ter­te kropps­de­ler kan be­ve­ge pro­te­ser bare ved å ten­ke for­di de er kob­let di­rek­te til nerve­sys­te­met, mens 3D-prin­te­re kan pro­du­se­re spe­sial­til­pas­se­de medi­sin­sett, el­ler til og med fullt fun­ge­ren­de or­ga­ner på be­stil­ling.

Vi la­erer å tre­ne vårt eget im­mun­sys­tem slik at det kan mot­stå dø­de­li­ge syk­dom­mer, og vi ut­vik­ler tek­no­lo­gi som gjør at vi kan fin­jus­te­re og end­re våre egne ge­ner un­der­veis. Forsk­nings­mil­jø­ene har til­gang til en enorm og raskt vok­sen­de sam­ling av data fra pa­si­en­ter over hele ver­den, og etter hvert som vi gra­ver oss dy­pe­re i syk­dom­me­nes bio­kje­mi, fin­ner vi nye må­ter å be­hand­le syk­dom­mer på.

En dag vil baer­bar tek­no­lo­gi og hjem­me­tes­ter kun­ne opp­da­ge de førs­te tegn på syk­dom, og vi kan få spe­sial­til­pas­set be­hand­ling ba­sert på vår uni­ke gen­etikk og bio­kje­mis­ke fin­ger­av­trykk. Bi­virk­nin­ge­ne vil re­du­se­res, og sjan­sen for å bli hel­bre­det vil øke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.