Et mys­tisk sig­nal

En fjern stjer­ne opp­fø­rer seg rart, og in­gen vet hvor­for.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Nes­ten 1300 lys­år un­na, i stjerne­bil­det Sva­nen, skin­ner stjer­nen som ufor­melt er kjent som Tab­bys stjer­ne. Vel, den skin­ner litt av ti­den, i det mins­te.

Stjer­nen som of­fi­si­elt he­ter KIC 8462852, er blitt en kjen­dis blant ast­ro­no­mer på grunn av sine ube­reg­ne­li­ge og dras­tis­ke pe­rio­der med av­ta­ken­de lys­styr­ke. Fors­ke­re har hit­til ikke klart å for­ut­si dis­se hen­del­se­ne og har vans­ke­lig­he­ter med å for­kla­re hvor­dan stjer­nen kan mis­te over 20 pro­sent av lys­styr­ken sin i noen da­ger før den gjen­vin­ner sin opp­rin­ne­li­ge lys­styr­ke litt se­ne­re.

Det fin­nes man­ge hy­po­te­ser for å for­kla­re det­te fe­no­me­net, men in­gen av dem er be­kref­tet. Den mest fan­tasi­ful­le hy­po­te­sen er at det er byg­get en utenom­jor­disk me­ga­struk­tur rundt stjer­nen for å sam­le dens sol­ener­gi. En tid­li­ge­re po­pu­la­er idé gikk ut på at en sverm av forbi­gå­en­de ko­me­ter mid­ler­ti­dig kan ha hind­ret stjer­nens lys fra å nå oss, men ob­ser­va­sjo­ner set­ter den­ne hy­po­te­sen i tvil. En ny­ere hy­po­te­se om pla­net­spi­sing har si­den fått øken­de støt­te.

Hvis Tab­bys stjer­ne ny­lig spis­te en pla­net, kun­ne det­te fått stjer­nen til mid­ler­ti­dig å ly­se ster­ke­re, og de gjen­va­eren­de støv­sky­ene kan ha for­år­sa­ket pe­rio­der med ned­satt lys­styr­ke.

Men vi har ennå ikke ute­latt rom­ve­se­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.