Ku­be­ma­ne­ter kan øde­leg­ge ha­ve­ne våre

Dis­se grå­di­ge rov­dy­re­ne kan øde­leg­ge skjø­re ma­ri­ne øko­sys­te­mer hvis van­net blir for surt.

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

For å av­dek­ke de fram­ti­di­ge kon­se­kven­se­ne av opp­løs­nin­gen av CO₂ i ha­ve­ne har fors­ke­re ved Utah Sta­te Uni­ver­sity stu­dert hoppe­kreps – små kreps­dyr som gir na­e­ring til sto­re og vik­ti­ge øko­sys­te­mer. Det ble fan­get ek­semp­la­rer av dis­se or­ga­nis­me­ne, der halv­par­ten ble plas­sert i van­lig hav­vann, og den and­re halv­par­ten i vann med en sur­hets­grad som til­sva­rer spå­dom­me­ne for år 2100. Da det na­tur­li­ge rov­dy­ret ku­be­ma­net ble plas­sert der, vis­te det seg å va­ere spe­si­elt glupsk i det for­su­re­de van­net, der det for­ta­er­te langt fle­re av hoppe­krep­se­ne.

For­su­ret vann vil føre til in­ten­si­vert jakt fra ku­be­ma­ne­ter og faer­re hoppe­kreps i ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.