HJERNE­KI­RUR­GI­ENS HEL­TER

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Har­vey Wil­liams Cus­hing Cus­hing gikk i bre­sjen med pre­si­se ki­rur­gis­ke tek­nik­ker og gjen­nom­før­te over 2000 ope­ra­sjo­ner. Han sam­let or­øver fra samt­li­ge pa­si­en­ter og byg­get opp et enormt re­gis­ter med jour­nal­no­ta­ter, bil­der og det hele.

Sir Wil­liam MacEwen MacEwen ut­ar­bei­det Hode­snitt-at­la­set, en bok som kart­la hjer­nen med bil­der av ekte vev. Han kun­ne på­vi­se ska­de­de om­rå­der bare ut fra ram­me­de musk­ler og san­ser.

Wil­der Pen­field Pen­field var først ute med så­kal­te våk­ne ope­ra­sjo­ner av pa­si­en­ter med epi­lep­si. Han holdt dem våk­ne mens han kart­la hjerne­om­rå­de­ne som styr­te for­skjel­li­ge funk­sjo­ner, der­iblant tale­evne og hu­kom­mel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.