Hjerne­ki­rur­gi­ens ut­vik­ling

Gam­le knok­ler vit­ner om at hjerne­ope­ra­sjo­ner har ek­sis­tert len­ge.

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

5000 f.Kr. Arkeo­lo­gis­ke funn ty­der på at hjerne­ki­rur­gi var de førs­te

ope­ra­sjo­ne­ne som ble gjen­nom­ført. Tre­pa­na­sjon

gikk ut på å skja­ere en åp­ning i kra­ni­et med hull­sag i håp om å slip­pe ut onde ån­der og lind­re hode­pine.

1879

Det­te året fjer­net Wil­liam MacEwen for førs­te gang en hjerne­svulst fra en pa­si­ent. Kvin­nen had­de etter alt å døm­me en lang­somt­vok­s­en­de, god­ar­tet svulst som kal­les

et me­ninge­om.

1928

Wil­der Pen­field ut­vik­let

tek­nik­ker for vå­ken kra­nio­to­mi, der han ope­rer­te un­der lo­kal­be­dø­vel­se mens

pa­si­en­te­ne var ved be­visst­het. Da var det let­te­re å unn­gå å ska­de funk­sjo­nel­le hjerne­om­rå­der.

1935

Førs­te lobo­to­mi ble gjen­nom­ført i for­søk på å be­hand­le sinns­li­del­ser ved

å kut­te for­bin­del­ser i panne­lap­pe­ne. Me­to­den gikk av bruk da vi be­gyn­te

med medi­ka­men­tell be­hand­ling i 1950-åre­ne.

1953

Pa­si­en­ten «HM» gjen­nom­gikk en ra­di­kal ope­ra­sjon mot epi­lep­si og fikk i ste­det al­vor­li­ge pro­ble­mer med hu­kom­mel­sen. Til­fel­let ble fulgt i 50 år, noe som ga mye ny kunn­skap om

hu­kom­mel­sen.

2018

Pro­fes­sor Sergio Ca­na­ve­ro i Ita­lia skal for­sø­ke his­to­ri­ens førs­te hode­trans­plan­ta­sjon på en døds­syk mann. Han

skal bru­ke en spe­sial­ut­vik­let kniv som skja­erer med tu­sen­dels milli­me­ters pre­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.