Folke­fors­ke­re i so­sia­le medi­er

Ny Vitenskap - - Forskning -

Følg noen av fol­ke­ne som er in­volvert i utro­li­ge vi­ten­skaps­pro­sjek­ter.

Jo­siah Zay­ner

@4LOVofScien­ce

Zay­ner var en pio­ner in­nen folke­fi­nan­sie­ring av DIY CRISPR-sett for å gi bre­de­re til­gang til gen­tek­no­lo­gi. Han ut­fors­ker vi­ten­ska­pe­li­ge spørs­mål krea­tivt og ut­fø­rer sine egne eks­pe­ri­men­ter i ga­ra­sjen. Ta en titt på vårt in­ter­vju med Zay­ner på side 12!

Lucy Ro­bin­son

@litt­le­lock­et

Som pro­gram­le­der for folke­forsk­ning ved Na­tio­nal History Mu­se­um ar­ran­ge­rer Lucy Ro­bin­son et bredt spek­ter av pro­sjek­ter, fra å sam­le prø­ver av bak­te­ri­er til DNA-ana­ly­se for å re­gist­re­re ob­ser­va­sjo­ner av blå­klok­ker.

Ma­ria Cha­vez

@bio­CURIOUSlab

Ma­ria er en bio­hack­er og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør av Biocu­rious, et sam­funns­bio­lo­gisk la­bo­ra­to­ri­um i Ca­li­for­nia. Hen­nes ar­beid in­klu­de­rer et åpent kilde­kode­pro­sjekt for å lage ost fra gen­etisk ut­vik­let gja­er. Hun er også in­volvert i Open Source In­su­lin Pro­ject.

Shaw­na Pan­dya

@shaw­na­pan­dya

Shaw­na er en ca­na­disk nevro­ki­rurg og tae­kwondo­idretts­ut­øver som har blitt valgt som en av to kan­di­da­ter til å fly i Ci­tizen Scien­ce Ast­ro­na­ut­pro­gram­met.

Alice Shep­pard

@Pen­guinGalaxy Alice er en en­tu­si­as­tisk folke­fors­ker og vi­ten­skaps­for­mid­ler in­nen ast­ro­no­mi.

Hun er med­grunn­leg­ger av «Skep­tics in the Pub»-grup­pe­ne i Car­diff og Hack­ney.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.