Det sto­re hum­le­fun­net

www.bri­tish­scien­ce­as­socia­tion.org/the­big-bum­blebee-dis­covery

Ny Vitenskap - - Forskning -

I 2014 ble over 27 000 hum­ler telt opp i et pro­sjekt som in­volver­te mer enn 30 000 men­nes­ker. Det na­sjo­na­le folke­forsk­nings­pro­sjek­tet The Big

Bum­blebee Dis­covery ble le­det av dr. He­len Roy, dr. Michael Po­cock samt Cent­re for Eco­lo­gy and Hydro­lo­gy.

Øko­lo­ge­ne ut­fors­ket mang­fol­det og over­flo­den av hum­ler i for­hold til de­res om­gi­vel­ser. Folke­fors­ker­ne som er in­volvert i forsk­nin­gen, in­klu­dert over 400 sko­ler, ble bedt om å over­våke en la­ven­de­l­plan­te etter hum­ler og las­te opp re­sul­ta­te­ne til EDF Energys «The Pod». Da­ta­ene blir brukt til å un­der­sø­ke sam­men­hen­gen mel­lom miljø­end­rin­ger og på­virk­nin­ge­ne på in­sekt­po­pu­la­sjo­ner. Re­sul­ta­te­ne har over­ras­ken­de fun­net at det er mer van­lig å se hum­ler i ur­ba­ne om­rå­der. Det var også re­gist­rert fle­re hum­ler når det var sol og bris.

Det er 35 for­skjel­li­ge ar­ter i Nor­ge, fle­re av dem er tru­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.