Bli med, da vel!

Data du sam­ler, kan hjel­pe fors­ke­re med å be­skyt­te mil­jø­et.

Ny Vitenskap - - Forskning -

Ob­ser­ver dyre­liv

Du kan bi­dra med å be­skyt­te true­de dyre­ar­ter i Aust­ra­lia ved å iden­ti­fi­se­re dyr som er blitt

fo­to­gra­fert av hem­me­li­ge ka­mera­fel­ler. Si­den juli 2017 er nes­ten fire mil­lio­ner dyr blitt iden­ti­fi­sert av over 58 000 fri­vil­li­ge dyre­livs­ob­ser­va­tø­rer.

wild­lifespot­ter.net.au

Tell wed­dells­e­ler

En sel­ko­lo­ni blir fo­to­gra­fert hvert

10. mi­nutt ved hjelp av et auto­ma­ti­sert ka­me­ra i An­tark­tis.

Fri­vil­li­ge folke­fors­ke­re iden­ti­fi­se­rer wed­dellse­le­ne i bil­de­ne for å hjel­pe fors­ke­re til bed­re å for­stå de­res

ak­ti­vi­tets­syk­lu­ser. www.zooni­ver­se.org/ pro­jects/slg0808/ wed­dell-se­al-count

Kart­legg snø

Hjelp hydro­lo­ger fra Uni­ver­sity of Washing­ton med å ana­ly­se­re møns­te­ret av skogsnø­fall ved å klas­si­fi­se­re bil­der. Dis­se bil­de­ne gjør at fors­ke­re la­erer mer om den to­ta­le vann­for­sy­nin­gen til

tørke­ti­den. www.zooni­ver­se.org/ pro­jects/mo­zerm/

snow-spot­ter

Se sjim­pan­ser

Hvor­dan opp­fø­rer sjim­pan­ser seg egent­lig i na­tu­ren? Fors­ke­re tren­ger hjelp for å fin­ne det ut. Iden­ti­fi­ser ar­ter og merk sjim­pan­sens opp­før­sel ved å stu­de­re bil­der og se vi­deo­fe­eder fra de­res na­tur­li­ge bo­ste­der i Afri­ka.

www.chim­pand­see.org

Finn in­sek­ter

Å iden­ti­fi­se­re ob­jek­ter nøy­ak­tig er en vans­ke­lig

opp­ga­ve for et data­pro­gram, men her kan du

bi­dra med å tre­ne en al­go­rit­me til å gjen­kjen­ne øyen­stik­ke­re og vann­ym­fer

i bil­der. www.zooni­ver­se.org/ pro­jects/will­kuhn/

zen-of-dra­gons

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.