Bli med, da vel!

Ta del i dis­se utenom­jor­dis­ke forsk­nings­pro­sjek­te­ne.

Ny Vitenskap - - Forskning -

Jor­da om nat­ten

Den­ne kam­pan­jen tar sik­te på å måle ef­fek­ten av lys­for­urens­ning. Folk må­ler him­me­lens lys­styr­ke

der de er, og sen­der inn ob­ser­va­sjo­ner til en on­line data­base. Dis­se da­ta­ene hjel­per

stu­di­er, som hvor­dan lys­for­urens­ning på­vir­ker mat­va­ne­ne til flag­ger­mus.

www.globeat­night.org

SETI@home

I sam­ar­beid med Uni­ver­sity of

Ca­li­for­nia bru­ker det­te pro­sjek­tet in­ter­nett for å bi­stå med jak­ten på utenom­jor­disk in­tel­li­gent liv. Folke­fors­ke­re

kan las­te ned et gra­tis pro­gram som over­vå­ker og ana­ly­se­rer data fra

ra­dio­te­le­sko­per.

se­tiat­home.ber­ke­ley.edu

Kart­legg Mars

Du kan bi­dra til å iden­ti­fi­se­re de bes­te re­gio­ne­ne for å se etter

be­vis for tid­li­ge­re el­ler nå­va­eren­de liv på Mars. Fri­vil­li­ge

iden­ti­fi­se­rer de «ny­es­te» for­ma­sjo­ne­ne på Mars, som unge sand­dy­ner og ny­ere vul­kans­ke ut­brudd ved å mar­ke­re kra­tre. cos­moquest.org/x/

scien­ce/mars

Jakt på pla­ne­ter

Bruk lys­kur­vedata fra NASAs Ke­p­ler-rom­far­tøy for å hjel­pe til med å iden­ti­fi­se­re nye pla­ne­ter som blir over­sett av auto­ma­tisk gjen­kjen­nings­pro­gram­vare. Prin­sip­pet er at når en pla­net pas­se­rer foran stjer­nen, dim­mes stjerne­ly­set. Det­te kan de­tek­te­res

av Ke­p­ler og ana­ly­se­res.

pla­net­hun­ters.org

Ob­ser­ver Jor­da

Den­ne ap­pen lar folk gjø­re ob­ser­va­sjo­ner av mil­jø­et for å hjel­pe pro­fe­sjo­nel­le fors­ke­re i

de­res forsk­ning. Det­te in­klu­de­rer pro­sjek­tet «Cloud»

som sam­ler him­mel­ob­ser­va­sjo­ner for å sam­men­lik­ne med sa­tel­litt­bil­der.

ob­ser­ver.glo­be.gov

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.