His­to­ris­ke ran

– fra ut­spe­ku­ler­te kjelt­rin­ger til klum­se­te klø­ner

Ny Vitenskap - - Innhold -

– fra ut­spe­ku­ler­te kjelt­rin­ger til klum­se­te klø­ner. Her pre­sen­te­rer vi his­to­ri­ens mest kjen­te ran.

Hvis vi skal va­ere aer­li­ge, så drøm­mer vel de fles­te av oss om å va­ere med på det per­fek­te ran. Ak­ku­rat som i Hol­ly­wood­fil­me­ne er vi i fan­ta­si­en med­lem av et mål­be­visst team be­stå­en­de av dyk­ti­ge per­soner. Alle har et hem­me­lig ta­lent som hjel­per oss med å åpne et inn­brudds­sik­kert hvelv, og etter det per­fek­te ra­net røm­mer alle med sin nye for­mue og med spen­nin­gen friskt i min­net.

Dess­ver­re er det å leke Ocean’s Ele­ven bare en spen­nen­de (og i høy­es­te grad ulov­lig) tan­ke. Men gjen­nom his­to­ri­en har vi sett man­ge som har kas­tet all for­sik­tig­het over bord, og som en­ten ved hjelp av geni­a­li­tet el­ler dum­skap har prøvd å gjø­re seg rike på de mest utro­li­ge må­ter. Noen lyk­kes. Men uan­sett ut­fall har alle his­to­rie­ne øye­blikk som har gitt in­spi­ra­sjon til for­tel­lin­ge­ne.

Vi har den vå­ga­le Thomas Blood, som prøv­de å stje­le de bri­tis­ke kron­ju­ve­le­ne med en klub­be, og det nøye plan­lag­te og gjen­nom­før­te dia­man­tra­net i An­twer­pen. Alle mu­li­ge slags dris­ti­ge ran har va­ert for­søkt. Her skal vi møte men­nes­ker som trod­de de kun­ne er­stat­te stjål­ne pen­ger med lot­teri­ge­vins­ter, ut­spe­ku­ler­te kjelt­rin­ger som grav­de le­gen­da­ris­ke tun­ne­ler inn i kjel­ler­hvelv, og pen­sjo­nis­ter som klar­te å gjen­nom­føre ran som de fles­te yng­re ikke en­gang vil­le turt å ten­ke på.

Når vi hø­rer om ty­ve­nes (stort sett) utro­li­ge be­ga­vel­se og krea­ti­vi­tet for å over­vin­ne ut­ford­rin­ge­ne, er det en­kelt å bli re­vet med av spen­nin­gen og de høye odd­se­ne. Les vi­de­re om de­res størs­te ide­er og dum­mes­te tab­ber, og nes­te gang du plan­leg­ger et ran i fan­ta­si­en, vet du om du skal røm­me i speed­båt el­ler he­li­kop­ter, om du skal spren­ge hvel­vet el­ler bore deg gjen­nom veg­gen, og om det er en god idé å spil­le brett­spill like etter et ran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.