Framtidens gårdsdrift

Land­bruks­in­ge­ni­ø­rer bru­ker tek­no­lo­gi­en til å fø på den vok­sen­de be­folk­nin­gen.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Land­bruks­in­ge­ni­ø­rer ut­vik­ler tek­no­lo­gi­en for

å fø på den vok­sen­de be­folk­nin­gen.

Lu­rer du noen gang på hvor­dan frukt og grønn­sa­ker kom­mer seg fra åke­ren til bu­tik­ken? En­ten vi ny­ter pa­paya­ens tro­pis­ke smak fra Ha­waii, el­ler ko­ser oss med dam­pet spi­nat fra Vest-Asia, er det land­bruks­in­ge­ni­ø­re­ne vi kan tak­ke for at vi kan få tak i mat fra and­re si­den av jord­klo­den. Dis­se spe­sia­lis­te­ne har an­svar for å hånd­te­re de enor­me ut­ford­rin­ge­ne knyt­tet til å fø på sta­dig fle­re men­nes­ker ved bruk av be­gren­se­de land­res­sur­ser.

I 1960-åre­ne pro­du­ser­te hver gård­bru­ker nok mat til om­trent 26 men­nes­ker. På grunn av øken­de etter­spør­sel pro­du­se­rer da­gens gård­bru­ke­re på ver­dens­ba­sis nok til 155 per­soner. Men i 2050 es­ti­me­res det at Jor­das be­folk­ning kan nå 9,8 mil­li­ar­der, og mat­pro­duk­sjo­nen må økes med 70 pro­sent for å mette alle de eks­tra mun­ne­ne. Men når det røy­ner på, vil land­bruks­in­ge­ni­ø­re­ne hjel­pe jord­bru­ker­ne å øke av­lin­ge­ne med krea­ti­ve løs­nin­ger.

In­nen 2050 for­ut­ser man at fram­skritt in­nen­for land­bruks­tek­no­lo­gi vil gjø­re hver gård­bru­ker i stand til å fø på 265 men­nes­ker. Ar­bei­det med å end­re må­ten vi dyr­ker mat på er be­gynt, fra mo­der­ni­se­ring av plante­na­e­ring og de­sign av nye må­ter å opp­be­va­re mat på til op­ti­ma­li­ser­te løs­nin­ger for in­nen­dørs vekst. Man hå­per at dis­se til­ta­ke­ne vil gi oss en mer ba­ere­kraf­tig fram­tid ved å øke mat­sik­ker­he­ten, re­du­se­re det glo­ba­le be­ho­vet for dyrk­bart land og mins­ke av­sko­gin­gen. etter­som det gir mind­re svinn av frø, gjød­sel, driv­stoff, tid og ikke minst pen­ger.

De fles­te mo­der­ne går­der bru­ker nå GPS-styr­te trak­to­rer, i til­legg til en lang rek­ke sen­so­rer som må­ler jord­kva­li­te­ten. Ved å re­gist­re­re tem­pe­ra­tur, fuk­tig­het og na­e­rings­data kan hele åkre kart­leg­ges med tan­ke på av­lin­gens av­kast­ning, slik at gård­bru­ker­ne kan jus­te­re sin prak­sis og for­bed­re om­rå­der med dår­li­ge vekst­vil­kår. For ek­sem­pel kan mer vann og gjød­sel ut­por­sjo­ne­res til slike om­rå­der, mens meng­den kan mins­kes der det al­le­re­de vokser sva­ert godt.

Da­ta­ene som ge­ne­re­res in­nen­for pre­si­sjons­land­bru­ket, bru­kes over hele ver­den for å op­ti­ma­li­se­re gårds­bruk, fra å for­ut­si det bes­te tids­punk­tet for inn­høs­ting el­ler for­be­re­de seg på ut­brudd av utøy og syk­dom­mer før de gjør dype inn­hogg i av­lin­gen. Men­nes­ke­he­tens raskt vok­sen­de be­folk­ning gir oss en meng­de nye ut­ford­rin­ger. Det kan bli et stort pro­blem å skaf­fe nok mat til alle dis­se eks­tra men­nes­ke­ne med de dyrk­ba­re land­om­rå­de­ne vi nå har til rå­dig­het. Ver­ti­kalt land­bruk er en av de til­rette­lag­te løs­nin­ge­ne som er ut­vik­let for å hånd­te­re det­te pro­ble­met. Ved å dyr­ke av­lin­ger i plass­be­spa­ren­de lag kan man ut­nyt­te plas­sen ver­ti­kalt, og dyr­ke opp­over i ste­det for uto­ver, og der­med øke pro­duk­ti­vi­te­ten i et land­bruks­om­rå­de fire til seks gan­ger. Den­ne in­no­va­ti­ve

Akva­po­nis­ke sys­te­mer kan dyr­ke fram både fisk og plan­ter sam­ti­dig.

«Det for­ut­ses at fram­skritt in­nen­for land­bruks­tek­no­lo­gi vil gjø­re at hver gård­bru­ker

kan gi mat til 265 men­nes­ker»

Hydro­po­nis­ke sys­te­mer (t.h.) er mer ef­fek­ti­ve, pro­duk­ti­ve og all­si­di­ge sam­men­lik­net med dyr­king i jord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.