En ny art kjempe­blekk­sprut er opp­da­get

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Den­ne blek­k­spru­ten er så god til å ka­mu­fle­re seg at fors­ker­ne har trodd den var en an­nen art.

Fors­ke­re har opp­da­get den fol­de­de stil­le­hav­s­kjempe­blekk­spru­ten etter å ha for­veks­let den med stil­le­hav­s­kjempe­blekk­sprut i åre­vis.

Fors­ker­ne Nat­han Hol­len­beck og Da­vid Sche­el ved Alas­ka Paci­fic Uni­ver­sity har fun­net foto­be­vis som be­kref­ter gen­etis­ke stu­di­er av de to uli­ke ar­te­ne. Stu­di­en ble ut­ført i Alas­ka og om­fat­tet søk etter blek­k­spru­ten på re­ke­nes til­holds­ste­der.

De nye be­vi­se­ne vi­ser at den nye blek­k­spru­t­ar­ten kan skil­les fra de and­re ar­te­ne ved en fold med kjøtt­ful­le bu­ler i krop­pens lengde­ret­ning. I til­legg har den ny­lig iden­ti­fi­ser­te ar­ten to hvi­te flek­ker på ho­det, mens den først opp­da­ge­de ar­ten bare har én.

Den 30. de­sem­ber 1967 ble opp­da­gel­sen av syn­te­tisk DNA kunn­gjort. Den nye ar­ten er na­ert be­slek­tet med stil­le­hav­s­kjempe­blekk­spru­ten (bil­det).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.