Hjer­nens ut­vik­ling

Ny Vitenskap - - Forskning -

Fra én en­kelt cel­le til et utro­lig kom­pli­sert nett­verk på bare ni må­ne­der.

Bare uker etter be­frukt­nin­gen be­gyn­ner pro­ge­ni­tor­cel­le­ne å dan­nes. Dis­se stam­cel­le­ne skal ut­vik­le seg til alle cel­le­ne i sen­tral­nerve­sys­te­met. De sam­ler seg i et nev­ral­rør når fos­te­ret bare er på stør­rel­se med en penne­spiss. De­ret­ter star­ter ar­bei­det med å or­ga­ni­se­re struk­tu­ren i hjer­nen og rygg­mar­gen. På det mest ak­ti­ve kan den vok­sen­de hjer­nen lage 250 000 nye nerve­cel­ler hvert mi­nutt. Selv om baby­en blir født, er pro­ses­sen ennå ikke full­ført, men in­nen to­års­al­de­ren har hjer­nen vokst til ca. 80 pro­sent av vok­sen stør­rel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.