Sen­so­rer

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Sen­so­rer har et utall bruks­om­rå­der, og nå kan gård­bru­ke­re se da­ta­ene straks de er hen­tet inn fra åke­ren. Vi har snak­ket med Na­hu­el La­vi­no fra Py­c­no Sen­sors, som for­klar­te de­res be­tyd­ning for land­bru­ket.

«Før sen­so­re­ne kom, måt­te gård­bru­ker­ne sto­le på in­tui­sjo­nen når de be­trak­tet vekst­mønst­re og far­ger, for å se om plan­te­ne triv­des. Med da­gens sen­so­rer kan de se om plan­te­ne van­tri­ves i sann­tid, el­ler om det vil skje et skade­dyr­sut­brudd, al­le­re­de før det skjer. Det å kun­ne ut­nyt­te in­for­ma­sjon om jords­monn og luft med bare mi­nut­ters mel­lom­rom gir en ned­gang i bru­ken av res­sur­ser som vann, elek­tri­si­tet og plante­vern­mid­ler. Vi kan på­fø­re dis­se når plan­te­ne tren­ger dem, i ste­det for å føl­ge en fast­lagt ka­len­der.

Py­c­no Sen­sors sam­ler inn data om for­hol­de­ne for av­si­des

lig­gen­de går­der, som så ana­ly­se­res og vi­ses di­rek­te på gård­bru­ker­nes mo­bi­le en­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.