Hvil­ken øy er yngst i ver­den?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Jor­das yngs­te øy er Shel­ly Is­land, en sand­ban­ke som be­gyn­te å dan­nes uten­for kys­ten av North Caro­lina i april 2017. Ha­vet rundt øya er blant Ame­ri­kas mest bru­ta­le og kal­les «At­lan­ter­ha­vets kirke­gård». Men den se­ne­re ti­dens stor­mer, som or­ka­nen Ma­ria, har skylt bort det mes­te av den­ne lil­le øya al­le­re­de.

Lo­kal­be­folk­nin­gen kal­te øya «Shel­ly» på grunn av de man­ge skjel­le­ne som ble fun­net der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.