Ma­kers

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

Er du mel­lom 15 og 18 år, opp­tatt av ny tek­no­lo­gi og har lyst til å job­be med krea­ti­ve pro­sjek­ter? Da kan du va­ere med på Ma­kers. Ma­kers er en gra­tis ska­per­klubb på Vi­ten­sen­te­rets ma­ker­space. Her be­stem­mer du hva du har lyst til å la­ere mer av! Du kan blant an­net 3D­prin­te, la­serk­ut­te, ut­fors­ke elek­tro­nikk­ut­styr, tre­sløyd, me­tall­sløyd og mye an­net. Trig­ger ma­ker­space hol­der åpent hver man­dag kl. 16.00–19.00. Det er drop­in, så du tren­ger ikke mel­de deg på. Følg med på våre hjemme­si­der for mer in­for­ma­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.