Slik blir du RAS­KE­RE RASKT

Eks­per­te­nes bes­te tips før Mos­vanns­lø­pet:

Rogalands Avis - - Forside - CARO­LI­NE T. GIL­JE LAS­SE HAN­SEN cte@ro­ga­lands­avis.no

– Mos­vanns­lø­pet skil­ler seg fra and­re løp for­di det er så kort. Å løpe fort på 3000 me­ter kan va­ere gans­ke bru­talt for krop­pen, for­di det er noe man sjel­den gjør, sier lø­pe­en­tu­si­ast Ei­nar Søn­de­land, noen hund­re me­ter inn i den 3050 me­ter lan­ge løy­pe rundt Mos­vat­net i Stav­an­ger.

Den­ne fre­dag for­mid­da­gen er det først og fremst tur­gå­ere og en og an­nen jog­ger som er i løy­pa. Ons­dag fyl­les sti­en med hundre­vis av mo­sjo­nis­ter i Mos­vanns­lø­pet.

For tredje året på rad stil­ler også fri­idretts­ut­øver og Vm­kva­li­fi­ser­te Ja­kob In­ge­brigt­sen (16) på start­stre­ken. I fjor løp han inn på en første­plass i Mos­vanns­lø­pet med ti­den 8,38 for Sand­nes Idretts­lag. Året før ble han også num­mer én med ti­den 8,28.

Slike ti­der må imid­ler­tid den jev­ne del­ta­ker se langt et­ter.

Ikke start for

Mye kan li­ke­vel gjø­res for å for­bed­re egne pre­sta­sjo­ner un­der lø­pet, me­ner Ei­nar Søn­de­land, som er dag­lig leder og ho­ved­tre­ner i Spi­rit Stav­an­ger Fri­idretts­klubb.

– Så godt som alle mo­sjons­lø­pe­re lø­per for fort den førs­te kilo­me­te­ren, men da får man ikke ut sitt mak­si­ma­le po­ten­si­al, sier han.

Fak­tisk er de førs­te 15 se­kun­de­ne av­gjø­ren­de for hvor­vidt man på­drar seg melke­syre un­der kon­kur­ran­sen, me­ner han.

Å lig­ge bak and­re i lø­pet er også en for­del, på­pe­ker Søn­de­land.

– Bare det å hen­ge seg på et num­mer la­ger i seg selv fart. Og så er det jo gøy å kom­me sterkt til­ba­ke på slut­ten og ta noen igjen på det 270 me­ter lan­ge opp­lø­pet, sier han.

Gjør deg kjent

Det sam­me tip­set gir også tid­li­ge­re mel­lom­dis­tanse­lø­per fra IL Skjalg, Christin Sørum.

– Jeg tror det har mye å si at man får et start­num­mer på brys­tet og har noen foran seg. En­kel­te kan godt løpe et halvt el­ler helt mi­nutt ras­ke­re i kon­kur­ran­se. At man blir litt ner­vøs, kan også gjø­re at man lø­per bed­re.

Hun an­be­fa­ler dess­uten lø­per­ne å gjø­re seg godt kjent med løy­pa i for­kant.

– Mos­vat­net er jo fort­satt langt, så man kan sprek­ke. Men er man godt kjent med løy­pen, vet man hvor man kan øke og gi litt eks­t­ra den sis­te kilo­me­te­ren.

Sørg for å lig­ge bak et num­mer i løy­pa. Ei­nar Søn­de­land, ho­ved­tre­ner i Spi­rit Stav­an­ger Fri­idretts­klubb

Varm opp

Bør man var­me opp før et løp el­ler ikke? Det er me­nin­ge­ne del­te om. Ei­nar Søn­de­land er på sin side ikke i tvil:

– Jo kor­te­re dis­tan­sen er, jo len­gre bør man var­me opp. Skal man for ek­sem­pel løpe 100 me­ter, bør man var­me opp i to ti­mer før lø­pet. Ved ma­ra­ton tren­ger man ikke å var­me opp. Ved 3000 me­ter, som i Mos­vanns­lø­pet, bør man sør­ge for en halv­ti­mes ro­lig opp­var­ming. De ti sis­te mi­nut­te­ne før lø­pet skal du va­ere gjen­nom­varm, men ikke ut­slitt, me­ner han.

Mos­vanns­lø­pet star­ter ons­dag klok­ken 18, og det vil bli satt opp ulike start­pul­jer.

Lø­pet ble for førs­te gang ar­ran­gert for 70 år si­den, og årets ar­ran­ge­ment er det 57. lø­pet i rek­ka. Bak lø­pet står I.L. Skjalg.

Ja­kob In­ge­brigt­sen har vun­net Mos­vanns­lø­pet de sis­te to åre­ne.

GIR TIPS: – Så godt som alle mo­sjons­lø­pe­re lø­per for fort den førs­te kilo­me­te­ren, men da får man ikke ut sittaksi­ma­le po­ten­si­al, sier Ei­nar Søn­de­land, som er dag­lig leder i Spi­rit Stav­an­ger Fri­idretts­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.