Sjekke­dug­nad

Fle­re kvin­ner sjek­ker seg for liv­mor­hals­kreft Kvin­ner over hele lan­det opp­ford­res til cellesjekk. Man­dag blir det sjekke­dug­nad ved Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus.

Rogalands Avis - - Forside - INGUNN WALDERHAUG iwa@ro­ga­lands­avis.no

Kreft­for­enin­gen ar­ran­ge­rer hvert år kam­pan­jen #sjekkdeg, for å få fle­re nors­ke kvin­ner til å ta celle­prø­ver for liv­mor­hals­kreft.

Kam­pan­jen går gjen­nom sep­tem­ber. For førs­te gang har Kreft­for­enin­gen i år et spe­si­elt sam­ar­beid med lan­dets fast­le­ger, som skal spør­re sine kvin­ne­li­ge pa­si­en­ter om celle­prø­ver. I til­legg vil 12 syke­hus stil­le med gy­ne­ko­lo­ger for å ta celle­prø­ver på man­dag, for kun 75 kro­ner

Sjekke­dug­na­den den 18. ble full­book­et i hele lan­det i lø­pet av få da­ger. I Ro­ga­land er det Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus og Hauge­sund sjuke­hus som er med. Distrikts­sjef i Kreft­for­enin­gen i Ro­ga­land, Ca­mil­la Gram, for­tel­ler at det er førs­te gang SUS er med på pro­sjek­tet.

– På man­dag er det 48 kvin­ner som skal få sjekk uten egen­an­del på SUS, for­tel­ler hun.

Lege i spe­sia­li­se­ring, Jo­hanne Holm Toft, skal va­ere med og ut­fø­re prø­ve­ne.

Hun er sva­ert po­si­tiv til til­ta­ket og gle­der seg til å bi­dra.

– Vi er 11 le­ger, fire syke­plei­ere og et par sek­reta­erer som stil­ler opp, for­tel­ler hun.

Prø­ver og vak­si­ner

Liv­mor­hals­kreft er den van­ligs­te kreft­for­men hos kvin­ner un­der 35 år. Syk­dom­men skyl­des of­test smit­te med Hu­mant Pa­pillo­ma­vi­rus (HPV), en grup­pe vi­rus som kan for­år­sa­ke celle­for­and­rin­ger på liv­mor­hal­sen. Si­den 1950-tal­let har nors­ke le­ger og gy­ne­ko­lo­ger tatt celle­prø­ver for å for­hind­re ut­vik­lin­gen av liv­mor­hals­kreft hos nors­ke kvin­ner. Si­den det­te har fore­koms­ten av syk­dom­men blitt re­du­sert med i un­der­kant av 40 pro­sent. I 2009 star­tet pro­gram­met som til­byr gra­tis Hpv-vak­si­ne til jen­ter på 12 år.

Mel­lom 2016 og 2018 til­bys også gra­tis vak­si­ne til kvin­ner født et­ter 1991. Vak­si­nen re­du­se­rer ri­si­ko­en for å få al­vor­li­ge for­sta­di­er til liv­mor­hals­kreft.

Ro­ga­land på topp

I 2015 vis­te sta­ti­stikk fra Kreft­re­gis­te­ret at 67,5 pro­sent av kvin­ner mel­lom 25 og 69 år had­de sjek­ket seg for liv­mor­hals­kreft i lø­pet av de sis­te tre åre­ne. Ro­ga­land top­per den­ne sta­ti­stik­ken, med en dek­nings­grad på 70 pro­sent.

Både distrikts­sjef i Kreft­fore- nin­gen Ca­mil­la Gram og lege Jo­hanne Toft tror på det Toft kal­ler «Thea Ste­en-ef­fek­ten».

– Det er na­tur­lig å tro at Ste­en har en eks­t­ra ap­pell i fyl­ket. Det er et stort en­ga­sje­ment rundt Ste­ens minne­fond, sier Gram.

Thea Ste­en fra Stav­an­ger fikk kreft­dia­gno­sen i en al­der av 25 og døde al­le­re­de året etter­på, i 2016. Ste­en star­tet kam­pan­jen #sjekkdeg sam­men med Kreft­for­enin­gen.

I 2016 fikk Ste­en Kreft­for­enin­gens he­ders­pris.

– Fra 2015 til 2016 var det 34.000 fle­re kvin­ner som sjek­ket seg for liv­mor­hals­kreft. Det er vi stol­te av, sier Ca­mil­la Gram.

Hun un­der­stre­ker at #sjekkdeg er en in­for­ma­sjons­kam­pan­je og at det er vik­tig at kvin­ner over 25 selv opp­sø­ker fast­le­gen for sjekk hvert tredje år.

– Det kan red­de liv, sier hun.

Jo­hanne Holm Toft

FOTO: ULRIKKE VALVIK MITCHELL/SUS

STIL­LER PÅ DUGNAD: Lege Jo­hanne Holm Toft er stil­ler man­dag på dugnad for å ta celle­prø­ver for liv­mor­hals­kreft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.