Byt­ter BUR­vok­ter

• Førs­te kamp uten Aust­bø si­den 2014

Rogalands Avis - - Forside - PÅL KARSTENSEN pka@ro­ga­lands­avis.no

JÅTTÅVÅGEN: Et­ter 85 stra­ke kam­per i mål for Iven Aust­bø, kan det i mor­gen va­ere du­ket for en keeper­de­bu­tant mel­lom sten­ge­ne når Molde kom­mer på be­søk.

Si­den Arild Øst­bø spil­te hjem­me mot Molde for 4. ok­to­ber 2014, har Iven Aust­bø spilt hver se­rie­kamp si­den. Nå er det mye som ty­der på at 20-årin­gen Amund Wich­ne kan få sin de­but i elite­se­ri­en når nett­opp Molde kom­mer på be­søk søn­dag kveld.

– Ja, jeg vet hvem som kom­mer til å stå i mål på søn­dag. Men jeg sier det ikke til deg, sier en le­en­de Ian Burchnall til RA og fort­set­ter;

– Vi har to gode keepe­re, og keeper­plas­sen er noe vi dis­ku­te­rer hver uke. På sam­me måte som blant ute­plas­se­ne er det stor kon­kur­ran­se også på keeper­plas­sen, og Amund har vir­ke­lig tatt sto­re steg, sier han.

Har la­ert mye

Hvis Wich­ne skul­le få plas­sen mel­lom sten­ge­ne er ung­gut­ten fra Man­dal klar.

– Jeg har trent godt i hele år, og fø­ler jeg har tatt steg gjen­nom hele se­son­gen, så blir jeg valgt er jeg klar, sier han.

20-årin­gen har fått prø­ve seg i noen cup­kam­per for Viking i år, der­iblant da la­get røk ut for EIK i Eger­sund.

– Den kam­pen var vel­dig nyt­tig for meg. Både med tan­ke på eva­lu­e­rin­gen et­ter kam­pen, og det jeg kan dra med meg av la­er­dom. Det var kan­skje et skudd jeg kunn­e­tatt, o gen ret­ning s for­and­ring jeg kun neva ert bed­re for­be­redt på, men hvis du la­erer av fei­le­ne dine gjør du ikke det sam­me igjen, sier han.

Sam­men med keeper­tre­ner Kurt He­gre og Iven Aust­bø går Wich­ne igjen­nom alle si­tua­sjo­ner i kamp, og på tre­ning.

– Kurt og Iven er utro­lig vik­ti­ge for min ut­vik­ling, da de begge hele ti­den pusher meg. Er det en si­tua­sjon el­ler et mål som går inn på tre­ning, så stop­per vi opp og går gjen­nom den med Kurt med tan­ke på hva vi kun­ne gjort bed­re, for­tel­ler han.

– Han er klar for opp­ga­ven

Keeper­tre­ner Kurt He­gre skry­ter av Wich­nes ut­vik­ling.

– Amund har vir­ke­lig tatt sto­re steg i år, og hvis han får stå mot Molde er det for­di vi me­ner han er klar for opp­ga­ven. Han er god med bal­len, og har en bra pas­nings­fot. Han er eks­tremt re­ak­sjons­sterk og kom­mu­ni­se­rer bra, sier He­gre.

Det begge er enige om at må for­bed­res er til sted eva er el­se ni 16-me­te­ren.

– Som keeper skal du eie 16-me­te­ren, og for en del unge keepe­re kan det va­ere vans­ke­lig i star­ten. Der har jeg mas­se å la­ere, men får jeg sjan­sen skal jeg prø­ve å få det til å se ut som det er jeg som har spilt 85 kam­per på rad, sier Wich­ne som selv be­skri­ver sine størs­te styr­ker som keeper slik:

– Jeg hå­per å kun­ne bru­ke pas­nings­fo­ten min til å løf­te spil­let høy­ere i ba­nen, og gjer­ne set­te i gang kont­rin­ger. Jeg li­ker å spre po­si­tiv ener­gi i for­sva­ret, og sy­nes det er vik­tig med god kom­mu­ni­ka­sjon og til­bake­mel­din­ger, for­tel­ler Wich­ne.

Back­er hver­and­re uan­sett

Uan­sett hvem som får til­litt i mål er He­gre for­nøyd med keeper­si­tua­sjo­nen i klub­ben.

– Iven er en topp idretts­mann med stor ru­ti­ne, og som sprer trygg­het i la­get. Vi er mer for­nøyd med han enn det pres­sen og sup­por­ter­ne er, og står rak­ryg­get bak val­get av ham. Det er til slutt Ian som tar av­gjø­rel­sen, og uan­sett hvem han vel­ger vet jeg at både Amund og Iven vil støt­te hver­and­re, sier He­gre.

Amund Wich­ne

KLAR: Selv om Amund Wich­ne skul­le få til­itt mel­lom sten­ge­ne på søn­dag, og der­med gjø­re sin de­but i Elite­se­ri­en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.