Riks­an­tik­va­ren har rett i at Stav­an­ger sen­trum tren­ger en be­skyt­ten­de hånd.

Rogalands Avis - - Forside - BJØRN G. SAEBØ:

Stav­an­ger-po­li­ti­ker­ne har len­ge va­ert be­kym­ret for sen­trums­pla­nens skjeb­ne. Opp­ga­ven med å lan­de pla­nen som ble på­be­gynt for snart syv år si­den, er blitt så vans­ke­lig at den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen er blitt ut­satt. Iføl­ge Afen­bla­det har Aps gruppe­le­der Ka­ri Nes­sa Nord­tun fore­slått å set­te ned en ar­beids­grup­pe be­stå­en­de av Stav­an­ger sen­trum AS, kom­mu­nens egne fag­folk og po­li­ti­ke­re.

Sen­trums­pla­nen er blitt så kraf­tig skam­fert av Riks­an­tik­va­ren at både Ap og Høy­re ty­de­lig­vis ser det som nød­ven­dig å gå nye run­der. En sen­trums­plan er i seg selv en blan­ding av vi­sjo­ner og ar­ki­tek­ters høyt­tenk­ning, men selve bunn­plan­ken i den­ne pla­nen har va­ert å få på plass mer bo- og kon­tor­are­al på Hol­men og rundt jern­bane­sta­sjo­nen.

Til­ta­ke­ne byg­ger på be­ho­vet for stør­re ar­beids­plas­ser i Stav­an­ger sen­trum, gjer­ne be­drif­ter som hu­ser fle­re hund­re an­sat­te. Før Her­ba­ri­um-kvar­ta­let ut­vik­les med sine 8000 kvad­rat­me­ter kon­to­rer, er de ty­pis­ke be­drif­te­ne i Stav­an­ger sen­trum av ty­pen små og mel­lom­sto­re.

Sen­trums­halv­øya mang­ler rett og slett kon­tor­area­let som trengs for å lok­ke til seg at­trak­ti­ve fir­ma­er som gjer­ne vil etab­le­re seg sen­tralt i byen. Øko­no­misk vil etab­le­ring av sto­re ar­beids­plas­ser i sen­trum va­ere guns­tig, og hvis Miljø­par­ti­et De Grøn­ne ten­ker seg om vil de også se for­de­le­ne ved at flest mu­lig job­ber i et sen­trums­om­rå­de som er lett til­gjen­ge­lig for fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­rei­sen­de. Økt ut­byg­ging i sen­trum er en ga­ran­ti mot vi­de­re foru­si­fi­se­ring.

Riks­an­tik­va­ren har rett i at Stav­an­ger sen­trum tren­ger en be­skyt­ten­de hånd, men nå er den an­tik­va­ris­ke hån­den i ferd med å bli kve­len­de. Ved å ta pla­ne­ne for ut­byg­ging på Hol­men og jern­bane­om­rå­det så kraf­tig ned at lønn­som­he­ten for­svin­ner for ut­byg­ger­ne, bi­drar Riks­an­tik­va­ren først og fremst til stag­na­sjon for Stav­an­ger sen­trum.

Riks­an­tik­va­ren har rett i at Stav­an­ger sen­trum tren­ger en be­skyt­ten­de hånd, men nå er den an­tik­va­ris­ke hån­den i ferd med å bli kve­len­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.