SOS til folk i feil hus

Rogalands Avis - - Samfunn - HIL­DE UNOSEN hil­de.unosen@dags­avi­sen.no

– Skal vi ikke få lov å ha det stygt på hyt­ta, hel­ler nå da?

– Det hand­ler ikke om stygt, men om å få hjelp til å gjø­re litt for­and­ring. Hyt­ta har kan­skje va­ert i fa­mi­li­en i ge­ne­ra­sjo­ner, løs­nin­gen pas­ser ikke len­ger. Vi har for ek­sem­pel nett­opp va­ert i Lo­fo­ten...

– Ok, vi må nes­ten kjø­re på hvis vi skal rek­ke det­te si­den du bare har ti mi­nut­ter. Hva sy­nes du egent­lig om HOME og LO­VE og ord­tak på veg­gen? – Det er en ka­ta­stro­fe av di­men­sjo­ner. My home is my home, lik­som? Og vin­glass som det står wine på. Nei, det er helt ube­gri­pe­lig. Det er noe som hen­ger igjen fra shabby chic-sti­len, som vi var fer­dig med for kan­skje ti år si­den. Fond­vegg også, nå ma­ler vi alle veg­ge­ne i sam­me far­ge.

– Ja, det har jeg fått med meg, så jeg mal­te hele gan­gen rød. Enes­te abe­ret var at det er sånn strie på veg­gen, så det ble se­en­de ut som 1994...

– Ja?

– Ja, hva skal jeg gjø­re for å red­de det?

– Strie kan du ald­ri red­de. Her er det in­gen quick fix. Du må spark­le, el­ler ta­pet­se­re.

– Jeg var redd for det. El­lers, hvil­ken and­re tab­ber gjør folk?

– Folk har feil hus for sin stil. Bor du i fun­kis­hus kan du ikke ha det ro­man­tisk og ko­se­lig, da må du hel­ler kjø­pe en sveit­ser­vil­la. El­ler så vet de ikke hva de li­ker, el­ler hvem de er. Søk hjelp!

– Så mååå vi nev­ne in­sta­gram­kon­to­en din, som du skrev i mai­len. Men du har jo nes­ten 90.000 føl­ge­re! Det er jo ikke ak­ku­rat sånn at du tren­ger noe dra­hjelp?

– Jeg vil selv­føl­ge­lig all­tid ha fle­re føl­ge­re.

– Er det ikke egent­lig litt over­fla­disk å va­ere opp­tatt av in­te­ri­ør?

– Hvis man sy­nes at det å ha et pent hjem er over­fla­disk, da kan man und­res over prio­ri­te­rin­ge­ne til folk. Når du set­ter nøk­ke­len i dø­ra, så skal du ten­ke «Yes, jeg er hjem­me». Hjem­met ditt skal va­ere en trygg, god base, der du kan sove godt og hvi­le ut for å tak­le hver­da­gens mas – det er ikke å va­ere over­fla­disk i min ver­den.

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Å se and­re bli glad. Min størs­te gle­de er å gle­de and­re.

– Det kun­ne du nes­ten hatt på veg­gen?

– Ha­ha, over­ho­det ikke, men takk for tip­set.

– Bare hyg­ge­lig. Hva gjør du når du skei­er ut?

– Bo­b­ler til lunsj. El­lers har jeg har all­tid fris­ke bloms­ter hjem­me.

– Du og Finn Schjøll, alt­så. Er det noe du ang­rer på?

– At jeg ikke kom ut av ska­pet tid­li­ge­re.

– Hvor gam­mel var du?

– 27. Nå er jeg straks 47, så det var man­ge år der jeg kun­ne slup­pet å leve på en løgn.

– Hva vil­le du gått i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Bygge­vare­hu­se­nes stan­dard på fer­dig­malt pa­nel og list­verk. Egge­hvit 0502Y.

– Hva er galt med den? – Den er ly­se­gul.

FOTO: EI­RIK SAUARLIA

Halvor Bak­ke (46) In­te­ri­ør­eks­pert. Nes­te uke star­ter en ny se­song av Even­tyr­lig Oppus­sing på TV3.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.