Ko­ken­de åp­ning

Åp­net dø­re­ne til spe­sial­bu­tikk for kaf­fe og te BREIGATA: Hil­de So­lem var den førs­te kun­den inn­om ny­åp­ne­de Hel­mer Te & Kaf­fe.

Rogalands Avis - - Samfunn - JAN HEN­RIK HEGGEBØ jhh@ro­ga­lands­avis.no

I går mor­ges åp­net Siv Helen Øs­ter­hus Thor­vik og Merete Brat­het­land dø­re­ne til Hel­mer Te & Kaf­fe for al­ler førs­te gang. Ikke len­ge et­ter hang kaffe­luk­ten langs gate­hjør­ne­ne i Breigata. Den luk­ten pluk­ket blant an­net Hil­de So­lem opp, og ble førs­te kun­de inn­om spe­sial­bu­tik­ken for te og kaf­fe.

– Jeg er im­po­nert over hvor fint det er her. Jeg får lyst til å kjø­pe alt. Åp­nin­gen pas­set per­fekt for meg si­den jeg er i per­mi­sjon. Jeg kom­mer nok inn­om ofte. Det er bare å tril­le ned å ta med seg en kaf­fe i forbi­far­ten, sier So­lem, som hol­der til på Vå­land.

Hek­tisk inn­spurt

Sam­men med del­ei­er­ne Per Ru­ne Brat­het­land og Erik Thor­vik har de to kvin­ne­ne hatt en tra­vel pe­rio­de før åp­nin­gen. I bu­tik­ken, hvor Ac­ne Stu­dio holdt til for over ett år si­den, er alt unn­tatt gul­vet pus­set opp. Sis­te hånd på ver­ket ble lagt kun mi­nut­ter før åp­nin­gen.

– Det har va­ert en del å gjø­re, men nå er alt på plass. Det kom­mer til å bli en spen­nen­de, men tra­vel dag. Det er sånn vi vil ha det, sier Merete.

I til­legg til å sel­ge sjo­ko­la­de-, te og kaffe­pro­duk­ter av kjen­te merke­va­rer, pro­du­se­rer også Hel­mer Te & Kaf­fe sin egen kaf­fe, es­pres­so og te.

Ry­ken­de fers­ke ba­rista­er

In­gen av de fire ei­er­ne har erfaring med å dri­ve kaffe­bu­tikk fra før, og valg­te der­for ikke å an­non­se­re åp­nin­gen med an­net enn en kort sta­tus­opp­da­te­ring på so­sia­le medi­er.

Li­ke­vel fikk de ry­ken­de fers­ke ba­ris­ta­ene mye å gjø­re, da både forbi­pas­se­ren­de og nabo­be­drif­ter fulg­te kaffe­luk­ten hele vei­en inn til kasse­ap­pa­ra­tet på Hel­mer Te & Kaf­fe.

– Vi er nye i gamet og tren­ger litt tre­ning, så vi tenk­te å ha en ro­lig åp­ning. Vi er imid­ler­tid stor­for­nøyd med at så man­ge har kom­met inn­om li­ke­vel. Re­spon­sen har va­ert god, sier ba­ris­ta­en, som tror på enda stør­re på­gang i lø­pet av hel­gen.

Fle­re bak kaffe­dis­ken

Mens Siv Helen er dag­lig leder i Hel­mer Te & Kaf­fe, job­ber Erik full­tid i en an­nen virk­som­het. Per Ru­ne og Merete har også trav­le hver­da­ger som tann­le­ger. Av den grunn kom­mer de til å tren­ge fle­re ba­rista­er i ti­den fram­over.

– Vi kom­mer imid­ler­tid ikke til å ly­se ut en stil­ling. Tan­ken er å pluk­ke ut en hyg­ge­lig gjest som kom­mer inn­om, som vi­ser in­ter­es­se og le­ve­rer en CV, for­tel­ler Merete.

BEGGE FOTO: JAN HEN­RIK HEGGEBØ

FØRS­TE KUN­DE: Siv Helen Øs­ter­hus Thor­vik (t.v.) og Merete Brat­het­land tok imot den al­ler førs­te kun­den på Hel­mer Te & Kaf­fe, Hil­de So­lem.

BARISTA: Merete Brat­het­land skal stå bak kaffe­dis­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.