Kjøtt­ka­ker

Rogalands Avis - - Kommentar - HAN­NE MA­UNO Jour­na­list i fe­ature­av­de­lin­gen Twit­ter: @dags­avi­sen han­ne.ma­uno@dags­avi­sen.no

«Fei­ret valg­sei­er med kjøtt­ka­ker» var tit­te­len på en sak i VG Nett den­ne uka. Det var in­gen rin­ge­re enn vår egen gjen­valg­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) som fei­ret valg­sei­e­ren på den­ne traus­te, nors­ke, down-to-earth-må­ten. Hen­nes egen kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land had­de kan­skje blitt enda mer be­geist­ret på nors­ke ver­di­ers veg­ne om det had­de stått «fei­ret valg­sei­er med brun­ost og vaf­ler», men i alle fall: VG valg­te seg kjøtt­ka­ker.

Og ikke bare det: Er­na fei­ret med å lage kjøtt­ka­ke­ne sine selv, sto det i Vg-sa­ken, som var il­lust­rert med stort bil­de av en stats­mi­nis­ter som still­fer­dig tus­ler mel­lom hyl­le­ne på Coop på Bis­lett, ba­eren­de på en handle­kurv. Hun var på ut­kikk et­ter in­gre­di­en­ser som «kjøtt­deig, mus­kat-kryd­der, løk og hel­melk, brok­ko­li og gul­røt­ter», opp­lys­te VG, og opp­skrif­ten på kjøtt­ka­ker had­de hun fra sin egen olde­mor. Og kjøtt­ka­ke­ne skul­le hun lage selv! er­k­la­er­te stats­mi­nis­te­ren. Nå skul­le det bli or­dent­lig fa­mi­lie­mid­dag i stats­mi­nis­ter­bo­li­gen for førs­te gang på man­ge uker, et­ter en lang valg­kamp med fer­dig­mat og ba­get­ter.

«Den­ne sa­ken hand­ler om: Stor­tings­val­get 2017», sto det for sik­ker­hets skyld over sa­ken på VG. Og et­ter kjøtt­kake­pra­tet om mus­kat og brok­ko­li og opp­skrif­ter og slikt sto det gans­ke rik­tig noen lin­jer om hva som blir stats­mi­nis­te­rens ut­ford­rin­ger i de kom­men­de bor­ger­li­ge for­hand­lin­ge­ne om lan­dets nye re­gje­ring.

Hva skul­le vel le­ser­ne gjort uten oss i den fjer­de stats­makt? Da vil­le ikke folk fått vite om Er­nas kjøtt­kake­fei­ring el­ler noen ting. Og er det noe man tren­ger i et åpent de­mo­kra­ti, så er det vik­ti­ge fakta om hva våre po­li­ti­ke­re fore­tar seg, slik at vel­ger­ne kan ta in­for­mer­te be­slut­nin­ger. Her kan jeg dess­uten skry­te av at også Dags­avi­sen har be­dre­vet po­li­tisk kjøtt­kake-jour­na­lis­tikk i valg­kam­pen. For en uke si­den, som en del av et por­trett, brak­te vi et na­ert og varmt mini-in­ter­vju med Jonas Gahr Stø­re der vi gikk grun­dig inn i pro­blem­stil­lin­gen.

In­ter­vju­et ble gjort et­ter at Stø­re had­de be­søkt noen kokke­ele­ver på en vi­dere­gå­en­de sko­le i Moss. Ak­ku­rat da drev de til­fel­dig­vis på med å lage kjøtt­ka­ker, og stats­mi­nis­ter­kan­di­dat Stø­re tit­tet in­ter­es­sert ned i gry­te­ne. Han fikk sma­ke på brun­sau­sen, som selv­sagt var la­get fra bun­nen av, og det var da vi fikk vårt sto­re jour­na­lis­tis­ke scoop: Jonas Gahr Stø­re inn­røm­met at han la­ger kjøtt­kake­saus FRA POSE!

Og det verste av alt, han var ikke flau over det en­gang! «Om du la­ger de kjøtt­ka­ke­ne fra bun­nen av og lar dem koke i den pose­sau­sen, så blir det bra, det», sa Stø­re ube­kym­ret.

Her syns jeg VG bør føl­ge opp. Bru­ker Er­na også pose­saus fra Toro el­ler Knorr til kjøtt­ka­ke­ne? Og om hun ikke gjør det, be­tyr det at Jonas fak­tisk er mer fol­ke­lig enn Er­na? Selv om han har pen­ger, kan snak­ke fransk og har va­ert i ut­lan­det? Nor­ge wants to know!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.