Harei­de i en ho­ved­rol­le

Sen­trum over­lev­de bare så vidt den­ne gan­gen.

Rogalands Avis - - Kronikk - AR­NE STRAND Tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør og en av Nor­ges mest pro­fi­ler­te po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer. Twit­ter: @ar­ne­strand ar­ne.strand@dags­avi­sen.no

Ett av man­ge spen­nings­mo­men­ter ved stor­tings­val­get var om sen­trum vil­le over­le­ve el­ler for­svin­ne. Strek­ker vi be­gre­pet sen­trum til å om­fat­te Sen­ter­par­ti­et og MDG, sør­get Sps fram­gang for at sen­trums­blok­ken fort­satt er en po­li­tisk kraft i Stor­tin­get. Til sam­men fikk dis­se par­ti­ene 22,1 pro­sent mot 19,1 for fire år si­den.

Med de «gam­le» sen­trums­par­ti­ene KRF og Ven­st­re, som ble stå­en­de igjen på sen­trum sta­sjon da Sp gikk på det rødgrøn­ne to­get i 2005, gikk det ille. De ka­ret seg rik­tig nok over sperre­gren­sen på 4 pro­sent, men de gikk sam­let til­ba­ke. Har­dest gikk val­get ut over KRF som ikke har gjort det så dår­lig noen gang.

Krfs bes­te pe­rio­de var i sen­trums­re­gje­rin­gen Bon­de­vik (1997–2000) med valg­re­sul­ta­ter på 13,7 pro­sent i star­ten og 12,4 pro­sent ved inn­led­nin­gen til nes­te valg­pe­rio­de. Re­gje­rings­sam­ar­bei­det med Høy­re (2001–2005) hal­ver­te opp­slut­nin­gen og brak­te par- tiet ned i kne­stå­en­de. Det har ald­ri reist seg igjen. Det be­vi­ser at KRF er best i sen­trum.

Hva nå? Lys­punk­tet i mør­ket er at KRF har rol­len som vippe­par­ti. KRF kan be­stem­me om stats­mi­nis­te­ren skal he­te Er­na Sol­berg el­ler Jonas Gahr Stø­re. Det er i alle fall noe å ta med seg inn i for­hand­lin­ge­ne med Er­na Sol­berg og Siv Jen­sen.

Før val­get kun­ne Er­na Sol­berg spil­le Knut Arild Harei­de og Tri­ne Skei Gran­de ut mot hver­and­re. Hun treng­te bare en av dem for å sik­re fler­tal­let for re­gje­rin­gens po­li­tikk i Stor­tin­get. Nå er stats­mi­nis­te­ren av­hen­gig av støt­te fra både Ven­st­re og KRF. Sol­bergs til­va­er­el­se vil der­for bli mye enk­le­re hvis hun får over­talt Knut Arild Harei­de og Tri­ne Skei Gran­de til å bli med i re­gje­rin­gen. Med en fler­talls­re­gje­ring kan Er­na Sol­berg sit­te re­la­tivt trygt i fire år.

Men så var det det­te med valg­løf­te­ne. Både Ven­st­re og KRF lo­vet vel­ger­ne at de ikke vil­le va­ere med i en re­gje­ring der også Frp er med. For Ven­st­res ved­kom­men­de gjaldt det løf­tet ty­de­lig­vis bare før val­get. Et­ter val­get har pipa fått en helt an­nen lyd. De fles­te tips går ut på at Ven­st­re går med i re­gje­rin­gen Sol­berg/jen­sen. Der­med bry­ter Ven­st­re med sin tra­di­sjon i et­ter­krigs­tida om å hol­de seg i sen­trum.

Part­ner­ska­pet med KRF er over.

Jeg tror ikke Knut Arild Harei­de føl­ger Tri­ne Skei Gran­de inn i re­gje­rin­gen. Et løf­te til vel­ger­ne er et løf­te som må hol­des. KRF har et en­stem­mig lands­møte­ved­tak på at KRF mest sann­syn­lig går i op­po­si­sjon hvis det ikke er mu­lig å dan­ne re­gje­ring sam­men med Høy­re og Ven­st­re.

Men også i KRF er det folk som pres­ser på for å få Harei­de til å skif­te me­ning. De me­ner at det er bed­re å va­ere in­nen­for re­gje­rin­gen enn uten­for. Frps inn­fly­tel­se i re­gje­rin­gen blir mind­re hvis KRF og Ven­st­re går inn i sam­let tropp.

Men det var også si­tua­sjo­nen for fire år si­den. Grun­nen til at KRF og Ven­st­re ikke ble med i re­gje­rin­gen den gan­gen, var at av­stan­den til Frp var for stor. Av­stan­den er ikke blitt mind­re på fire år. Tvert imot.

Jeg tror Harei­de også den­ne gan­gen vil hol­de par­ti­et uten­for re­gje­rin­gen. Med Ven­st­re på stats­råd­s­ta­bu­ret­te­ne og KRF på op­po­si­sjons­ben­ken, får KRF en mu­lig­het til å på­vir­ke som par­ti­et ald­ri har hatt. Harei­de vil bli en me­get po­pu­la­er mann. Både re­gje­rin­gen og op­po­si­sjo­nen vil kom­me til Harei­de og hans grup­pe for å få støt­te. Par­ti­et trer fram i rampe­ly­set som ald­ri før.

Tryg­ve Slags­vold Ve­dum var ute i Vårt Land i går med et ty­de­lig frie­ri. «KRF sto i en spa­gat som støtte­par­ti. Nå er de frie og kan dan­ne fler­tall mot re­gje­rin­gen». Ve­dum har rett i det. Sen­trum er ikke dødt hvis Harei­de kan få med seg Sp på en sen­trums­lin­je. Det­te åp­ner en mu­lig­het for KRF som ald­ri vil kom­me igjen.

Lys­punk­tet i mør­ket er at KRF har rol­len som vippe­par­ti.

Det må va­ere bed­re for KRF å gå til Stor­tin­get med flag­get til topps enn å gå inn i re­gje­ring med brut­te valg­løf­ter og flag­get på halv stang.

FOTO: VI­DAR RUUD/NTB SCANPIX

PÅ VIPPEN: KRF og leder Knut Arild Harei­de er etter­trak­tet et­ter val­get. Statsm­nis­ter Er­na Sol­berg vil ha med Krf-le­de­ren i re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.