Løps­le­der: – 3000 me­ter er en per­fekt dis­tan­se for å tes­te ut for­men

Rogalands Avis - - Samfunn - Cte@ro­ga­lands­avis.no

– Den­ne dis­tan­sen gir en god peke­pinn på hvor kon­di­sjon du har, sier leder for Mos­vanns­lø­pet. – De fles­te som bor i Stav­an­ger har et for­hold til Mos­vat­net. Det­te er nok tre­nings­are­na­en som folk flest i Stav­an­ger og om­egn be­nyt­ter seg av.

Utal­li­ge ele­ver har også blitt tes­tet og tatt ti­den på i skole­re­gi rundt Mos­vat­net i man­ge år.

– Folk vet hva som er en ak­sep­ta­bel tid å løpe den­ne dis­tan­sen på. Vi hå­per Mos­vanns­lø­pet for man­ge kan bli en an­led­ning til å tes­te ut hva slags tid de lig­ger på nå sam­men­lig­net med da de gikk på sko­len, sier løps­le­der for Mos­vanns­lø­pet, As­le Røn­ning Tjel­ta.

Han på­pe­ker at det ikke er uten grunn at 3000 me­ter bru­kes som mål for fy­sisk ka­pa­si­tet.

– Du får umid­del­bart svar på hvor god ut­hol­den­he­ten din er, sier han.

Fre­dag kun­ne ar­ran­gø­ren I.L. Skjalg, mel­de om 260 på­meld­te til årets Mos­vanns­løp. Løps­le­de­ren hå­per imid­ler­tid at over 400 kom­mer til å bli det ende-

lige an­tal­let når lø­pet av­hol­des på ons­dag.

Trekk­plast­re er blant and­re Vm-kva­li­fi­ser­te Ja­kob In­ge­brigt­sen.

– Sam­men med and­re elite­ut­øve­re fra ar­ran­gør­klub­ben blir det ga­ran­tert fart fra star­ten i elite­klas­sen, sier Tjel­ta.

– Hva er ditt bes­te tips for å gjø­re et best mu­lig løp?

– Ha en opp­var­mings­ru­ti­ne som står i stil med med kon­kur­ranse­ti­den. Du skal ikke bli trøtt før du fak­tisk be­gyn­ner å sprin­ge. Sett av 20 mi­nut­ter til ro­lig jog­ging, sier han, og fore­slår at del­ta­ker­ne de­ret­ter kan kjø­re to el­ler tre let­te in­ter­vall­drag hvor pul­sen går opp 85 til 95 pro­sent av mak­si­mal hjerte­fre­kvens.

– Når du sprin­ger 3000 me­ter lig­ger du fak­tisk på opp mot mak­si­malt ok­sy­gen­opp­tak un­der hele kon­kur­ranse­ti­den. Hvis du bare har jog­get lett i for­kant, vil krop­pen kun­ne få et sjokk når du set­ter i gang lø­pet. Da kan det va­ere en for­del med to til fire mi­nut­ter med litt trykk på hjer­tet før du set­ter i gang, sier Tjel­ta.

Del­ta­ker­ne bør også gjø­re seg godt kjent i løy­pa i for­kant.

– Da får du en peke­pinn på hvil­ket snittem­po du bør lig­ge i. Jevn fart og kon­troll på far­ten de førs­te 1000 me­ter­ne gir det bes­te løps­re­sul­ta­tet, sier han.

Ras­kes­te of­fi­si­el­le tid rundt van­net har Karl Jo­han Ras­mus­sen fra Hauge­sund som løp på 8.20 i år 2000. Gunn­hild Hal­le Hau­gen som re­pre­sen­ter­te Ru­nar har bes­te tid av kvin­ne­ne med 9.33 fra 1997.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.