Hen­leg­ger 16-årings døds­fall

Rogalands Avis - - Samfunn -

Sa­ken er hen­lagt på be­vi­sets stil­ling.

– På­tale­myn­dig­he­ten har ikke fun­net be­vis på at det har fore­gått straff­ba­re for­hold, at noen har hen­satt noen i hjelpe­løs til­stand, sier stats­ad­vo­kat As­bjørn Eritsland til NRK.

16-årin­gen had­de va­ert på fest i au­gust i fjor da han på hjem­vei­en ble satt av på en raste­plass på E 39, ved fyl­kes­gren­sen mel­lom Ro­ga­land og Vest-ag­der.

To da­ger se­ne­re ble han fun­net druk­net.

Ob­duk­sjons­rap­por­ten vis­te at gut­ten had­de en pro­mil­le på 2,24. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.