Vogn­tog stop­pet med syv tonn usik­ret svo­vel­syre

Rogalands Avis - - Samfunn -

E39 KROSSMOEN: Vogn­tog­sjå­fø­ren hev­der han ikke viss­te hva las­ten inne­holdt.

Tors­da­gens kon­troll på E39 Krossmoen kon­troll­sta­sjon av­slør­te et al­vor­lig til­fel­le av usik­ret og farlig last.

Vong­to­get på vei fra Sagstua til Stav­an­ger had­de blant an­net med seg syv tonn et­sen­de svo­vel­syre, for­delt på fem tan­ker. I til­legg var ikke kjøre­tøy­et mer­ket for­skrifts­mes­sig og det var mang­ler ved sik­ker­hets­ut­sty­ret.

– Vi ser sva­ert al­vor­lig på det­te, både med tan­ke på at las­ten ikke var sik­ret og at kjøre­tøy­et ikke var mer­ket. I til­l­fel­le en ulyk­ke må red­nings­mann­ska­per kun­ne vite hva de ut­set­tes for, sier kon­trolle­der Mor­ten Trev­land.

Da kon­trol­lø­ren fra Sta­tens veg­ve­sen skul­le sjek­ke las­ten fikk ved­kom­men­de syre på hen­de­ne et­ter lek­ka­sje fra en av tan­ke­ne. Kon­trol­lø­ren fikk rask vas­ket hen­de­ne og ble ikke ska­det.

Sjå­fø­ren av vogn­to­get hev­det at han ikke viss­te hva las­ten inne­holdt, selv om det­te var kor­rekt opp­ført i frakt­do­ku­men­ta­sjo­nen.

Det ble gitt kjøre­for­bud og trans­por­tø­ren blir po­liti­an­meldt.

Av 62 kjøre­tøy som var inn­om kon­troll­sta­sjo­nen ble 18 tatt med for na­er­me­re kon­troll.

Blant an­net ble det gitt fire bruks­for­bud for over­last, to bruks­for­bud for mang­ler ved kjø­ring av farlig gods og to for sikt­hind­ren­de gjen­stan­der i front­vin­du.

Foto: Sta­tens veg­ve­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.