Parodi­par­ti­et

• – The Real Frp tar oss på kor­net, sier Frp-er

Rogalands Avis - - Samfunn - INGUNN WALDERHAUG iwa@ro­ga­lands­avis.no

VAL­BER­GET: Paro­di­ver­sjo­nen av Frp star­tet på Twit­ter og har nå blitt bok.

■ Svein Vath­ne ga norsk po­li­tisk sa­ti­re nytt liv da han i 2013 star­tet twit­ter­kon­to­en «The Real Frp».

Nå har han nes­ten 13.000 føl­ge­re på Twit­ter, over 17.000 føl­ge­re på Face­bo­ok og over 8.000 føl­ge­re på Insta­gram.

Vath­ne kom­mer fra Or­stad i Klepp og bor i Sand­nes. På man­dag slip­per han bo­ken «The Real Frp – en bok for folk flest», med slipp­fest og sa­ti­re­show på Café Sting i Stav­an­ger.

The Real Frp er paro­di­ver­sjo­nen av det ekte Frem­skritts­par­ti­et. Boka skal inne­hol­der kor­te og len­gre teks­ter om fire år med Frp i re­gje­ring.

– Det er ikke en bok man le­ser fra perm til perm i ett, for det er mye ute­stem­me sier Svein Vath­ne.

Bok­slip­pet på man­dag blir av en an­ner­le­des sort.

Roy Stef­fen­sen, stor­tings­re­pre­sen­tant for det ekte Frp, stil­ler i pa­ne­let. Han har ut­talt seg på bok­cove­ret: «Had­de jeg lest bø­ker, vil­le jeg helt klart lest den­ne».

– Folk for­ven­ter jo ikke at Frp-ere le­ser bø­ker. Jeg reg­ner med at jeg sit­ter i pa­ne­let for at de skal ha noen å peke på og le av, sier Stef­fen­sen.

Han har ennå ikke lest bo­ken, men lo­ver at han skal gjø­re det. Uan­sett er han fan av The Real Frp og sy­nes det er gøy å bli spurt om å stil­le i for­bin­del­se med bok­lan­se­rin­gen.

– The Real Frp tar oss på kor­net og spil­ler på for­dom­mer. Og det li­ker vi jo også å gjø­re. Som da Per In­ge Tor­kel­sen kom på års­mø­tet vårt og bruk­te tre kvar­ter på å skjel­le oss ut og vi lo så vi gråt. Det er litt av det sam­me, sier Stef­fen­sen.

På venne­fot med Frp

Også Syl­vi List­haugs råd­gi­ver Es­pen Tei­gen har ut­talt på cove­ret at: «Det verste med den­ne bo­ken er at Vath­ne er na­er­me­re sann­he­ten enn alle de som kal­ler seg po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer og så­kal­te Frp­eks­per­ter.»

For Vath­ne har gjen­nom sa­ti­ren fått god kontakt med både Stef­fen­sen, Tei­gen og and­re Frp-ere. Han vil ikke nød­ven­dig­vis kal­le det venn­skap, men en venn­ska­pe­lig tone, det har de.

– Det er vel­dig vans­ke­lig å ar­gu­men­te­re mot Frp-ere ofte, spe­si­elt i sa­ker som hand­ler om fø­lel­ser. Så tan­ken var å bru­ke de­res egen re­to­rikk mot dem selv og syn­lig­gjø­re tak­tik­ken, sier Vath­ne om hvor­for han i sin tid star­tet Twit­ter­kon­to­en. Svein Vath­ne

Hu­mor i re­to­rik­ken

Men Vath­ne ten­ker ikke at fire nye år med Frp i re­gje­ring bare be­tyr mas­se godt ma­te­ria­le til sa­ti­ren.

– Jeg kjen­ner at det kan­skje er nok Twit­ter. Men at det kan leve vi­de­re i et an­net for­mat, det hå­per jeg.

For det er litt for gøy å vit­se om Frp til å gi seg helt.

– De har noen me­nin­ger som ikke stem­mer over­ens med det ge­ne­rel­le kon­sen­sus, men prø­ver å strek­ke seg for å tref­fe fle­re. Det er den re­to­ris­ke spa­ga­ten, når de prø­ver å pak­ke bud­ska­pet inn, at det blir hu­mo­ris­tisk. Men de er stort sett flin­ke på å ikke dri­ve med sva­da. Ja, egent­lig kun­ne alle par­ti­ene hatt en pa­rodi­kon­to, sier Svein Vath­ne.

Egent­lig kun­ne alle par­ti­ene hatt en pa­rodi­kon­to.

FOTO: INGUNN WALDERHAUG

SA­TI­RE: – Hu­mo­ren skal ikke va­ere sur­ma­get, sier for­fat­ter Svein Vath­ne, som er man­nen bak twit­ter­kon­to­en The Real Frp.

FOTO: CAPPELEN DAMM

BO­KEN: «En bok for folk flest.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.