For­eld­re­ne vur­de­rer er­stat­nings­krav et­ter at seks­åring døde

Rogalands Avis - - Samfunn -

FEILBEHANDLET: For­eld­re­ne til av­døde Dja­brail (6) vur­de­rer er­stat­nings­krav mot Hauke­land syke­hus og le­gen som feilbehandlet gut­ten, iføl­ge de­res ad­vo­kat.

Dja­brail døde tors­dag, et­ter å ha lig­get i re­spi­ra­tor i ti da­ger et­ter syke­hus­tab­ben.

Ad­vo­kat Jan In­ge The­sen har iføl­ge NRK sendt brev til Helse­til­sy­net og Hauke­land og bedt om inn­syn i do­ku­men­ta­sjo­nen de sit­ter på.

– Det er en del uav­klar­te spørs­mål som må opp­ly­ses, så får vi se hvil­ke skritt vi tar når vi får den in­for­ma­sjo­nen vi har bedt om, sier ad­vo­ka­ten.

Han sier det er ak­tu­elt med er­stat­nings­krav mot syke­hu­set og le­gen som sto bak feil­be­hand­lin­gen der­som det vi­ser seg at de har hand­let grovt uakt­somt.

Den kreft­syke gut­ten fra Bae­rum ble ope­rert for hjerne­svulst 6. au­gust.

Han fikk etter­føl­gen­de celle­gift­be­hand­ling ved Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus da feil­me­di­si­ne­rin­gen skjed­de 22. au­gust.

Det skul­le set­tes to sprøy­ter med celle­gift – én i ho­det og én in­tra­ve­nøst, men en lege skal ha byt­tet om på sprøy­te­ne og sat­te feil sprøy­te i ho­det.

Iføl­ge gut­tens mor var det le­gen som skul­le set­te sprøy­te num­mer to som opp­da­get det.

Da­gen et­ter feil­me­di­si­ne­rin­gen vars­let syke­hu­set i Bergen Sta­tens helse­til­syn, som har opp­ret­tet sak.

Også po­li­ti­et ble ru­tine­mes­sig ori­en­tert.

Hauke­land syke­hus har lagt seg fla­te, og be­kla­get på det ster­kes­te. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.