Un­der­sø­kel­se: Kun halv­par­ten øns­ker grav­ferd i regi av Kir­ken

Rogalands Avis - - Samfunn -

Kun 50 pro­sent øns­ker grav­ferds­se­re­mo­ni i regi av Den nors­ke kir­ke når de dør, iføl­ge en un­der­sø­kel­se Nor­stat har gjen­nom­ført for Hu­man-etisk For­bund.

Spørs­må­let som ble stilt var «hvil­ken type grav­ferds­se­re­mo­ni øns­ker du at skal bli ar­ran­gert av dine på­rø­ren­de et­ter din død?»

21 pro­sent sva­rer vet ikke, 8 pro­sent sier de øns­ker se­re­mo­ni i regi av Hu­man-etisk For­bund, 3 pro­sent øns­ker se­re­mo­ni i regi av et an­net tros- og livs­syns­sam­funn, mens 13 pro­sent øns­ker en livs­syn­s­å­pen grav­ferds­se­re­mo­ni. 6 pro­sent sva­rer «in­gen av dis­se».

Hu­man-etisk For­bund me­ner un­der­sø­kel­sen vi­ser at be­ho­vet for se­re­monirom i kom­mu­ne­ne er blitt stør­re.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen på­pe­ker at lan­dets kom­mu­ner har so­lid dek­ning med kirke­bygg, mens se­re­monirom for and­re ty­per grav­ferds­se­re­mo­ni­er hø­rer til sjel­den­he­te­ne.

– Nor­ge er i end­ring. Det blir sta­dig fle­re med en an­nen til­hø­rig­het enn i Den nors­ke kir­ke, og etter­spør­se­len et­ter al­ter­na­ti­ver øker. Det må våre po­li­ti­ke­re ta inn over seg, sier ge­ne­ral­sek­reta­er Kris­tin Mi­le i Hu­man-etisk For­bund i en presse­mel­ding.

Med unn­tak av i fem kom­mu­ner, er det Den nors­ke kir­ke som i dag har an­sva­ret for grav­ferds­for­valt­nin­gen i Nor­ge – som om­fat­ter drift av grav­lun­der, se­re­monirom, ka­pel­ler og kre­ma­to­ri­er.

Et fler­tall (56 pro­sent) av de spur­te sva­rer at kom­mu­ne­ne bør ha an­sva­ret for å for­val­te grav­plas­ser, kre­ma­to­ri­er, fel­les se­re­monirom og and­re of­fent­li­ge opp­ga­ver knyt­tet til grav­ferd.

Illustrasjonsfoto.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.