Bør­ge Bren­de blir pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum

Rogalands Avis - - Samfunn -

NY JOBB: Bør­ge Bren­de (H) har tak­ket ja til job­ben som pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum (WEF), men blir sit­ten­de som uten­riks­mi­nis­ter til midt­en av ok­to­ber. Bren­de ven­der der­med til­ba­ke til or­ga­ni­sa­sjo­nen han var di­rek­tør og nest­le­der for i 2008–2009 og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for fra 2011 til han ble uten­riks­mi­nis­ter i Er­na Sol­bergs (H) re­gje­ring høsten 2013. Be­slut­nin­gen om å tak­ke ja til job­ben ble tatt den­ne uken – alt­så et­ter stor­tings­val­get man­dag – opp­lys­te Bren­de på en presse­kon­fe­ran­se i går.

– Fram til jeg til­trer er jeg uten­riks­mi­nis­ter for Nor­ge på hel­tid. Job­ben som pre­si­dent i WEF vil jeg si mer om når jeg har til­trådt, sa Bren­de.

På spørs­mål fra NTB om han li­ke­vel kun­ne si noe om am­bi­sjo­ne­ne, sa Bren­de at WEF er en non­pro­fit-or­ga­ni­sa­sjon med fem kon­to­rer rundt om ver­den og en om­set­ning på 2 mil­li­ar­der kro­ner.

– Det hand­ler om å løse de sto­re ut­ford­rin­ge­ne i ver­den sam­men, na­e­rings­liv, po­li­ti­ke­re og stor­sam­funn. Og der spil­ler WEF en vik­tig rol­le, sa stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg.

Hvem som over­tar som uten­riks­mi­nis­ter, vil­le stats­mi­nis­te­ren ikke si noe om:

– Det kom­mer jeg ikke til å sva­re på. Jeg har god tid til å be­stem­me meg, så står dere fritt til å spe­ku­le­re. Men det er bare én som vet, og hun kom­mer ikke til å si noe, sa Sol­berg på en has­tig inn­kalt presse­kon­fe­ran­se i stats­mi­nis­te­rens re­pre­sen­ta­sjons­bo­lig i går. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.