Slik kan Ap vin­ne

• Eks­per­te­nes sju råd

Rogalands Avis - - Samfunn - VIL­DE BLIX HUSE­BY

GJENREISING: Vel­ger­ne sit­ter kla­re for mer so­sial­de­mo­kra­tisk po­li­tikk, tror ana­ly­ti­ke­re. Aps jobb er å over­be­vi­se dem om at det er de som kan gjen­nom­føre den.

■ – Ar­bei­der­par­ti­et må ta et skritt til­ba­ke. De må snak­ke om verdi­grunn­lag og sam­funns­ana­ly­se, og bru­ke mer tid på den sto­re for­tel­lin­gen, sier Mar­te Ger­hard­sen, leder i Tanke­smi­en Agen­da.

Et­ter et realt valg­ne­der­lag er en ting klart for Ap: Stra­te­gi­en skal eva­lu­eres, 55.000 med­lem­mer skal for­tel­le le­del­sen hva som gikk galt – og blik­ket skal ret­tes fram­over. Spørs­må­let er bare: På hva?

Dags­avi­sen har spurt sju sam­funns­ana­ly­ti­ke­re samt nå­va­eren­de og tid­li­ge­re Ap-po­li­ti­ke­re, med ulikt ut­syn til Ap om hva par­ti­et bur­de sat­se på nå.

Sam­let kom­mer de med sju, kon­kre­te råd til Ap. – Det er en kjens­gjer­ning at det er spri­ken­de me­nin­ger blant Aps vel­ge­re. Mil­jø og inn­vand­ring er nok de kla­res­te ek­semp­le­ne, sier Dag Ei­nar Thor­sen, stats­vi­ter og fors­ker og selv Ap­mann. Thor­bjørn Bernt­sen, Ap-nes­tor

Han på­pe­ker at det­te er sa­ker som Ap ikke kan unn­gå å for­hol­de seg til de nes­te åre­ne – uan­sett hvor mye de skul­le øns­ke at de kun­ne rom­me hele spek­te­ret av spri­ken­de miljø­hold­nin­ger i par­ti­et.

– Ap må ikke va­ere red­de for å va­ere upo­pu­la­ere. Det er bed­re å va­ere ty­de­li­ge og mis­te noen få, enn å va­ere uty­de­li­ge og lek­ke vel­ge­re slik de har gjort nå, rå­der Thore­sen.

Han støt­tes av Ger­hard­sen i Agen­da.

– Ap må ha en enda ty­de­li­ge­re og tro­ver­dig klima­po­li­tikk. Det er mye gode an­slag. Men jeg tror de også må dis­ku­te­re fram­ti­dens olje­po­li­tikk. Det er et tema vi ikke kom­mer unna, sier hun. – Po­li­tis­ke en­kelt­sa­ker er selv­sagt vik­tig. Men fram­over tror jeg Ar­bei­der­par­ti­et ikke bare må snak­ke om at de vil ha 3.000 eks­t­ra la­ere­re, men gå litt til­ba­ke og for­tel­le om bak­grun­nen for po­li­tik­ken, sier Agen­das Mar­te Ger­hard­sen om hvor­for hun me­ner Ap bør bru­ke mer tid på å for­mid­le egne, sto­re sam­funns­for­tel­lin­ger.

Den so­sial­de­mo­kra­tis­ke for­tel­lin­gen om at vel­stand skapes ved at alle er med og løf­tes fram, må fron­tes ty­de­li­ge­re som kor­rek­tiv til høyre­si­dens for­tel­ling, me­ner hun.

– Den hand­ler om at det blir fle­re ar­beids­plas­ser og vel­stand til alle om de rike be­hol­der mer av pen­ge­ne sine. Men det har jo his­to­ri­en vist gang på gang at ikke skjer, sier Ger­hard­sen.

Hun støt­tes av Sind­re Bey­er, Jens Stol­ten­bergs tid­li­ge­re råd­gi­ver og nå re­klame­mann.

– Ap må ten­ke mer lang­sik­tig, ha en ty­de­li­ge­re vi­sjon og fram­tids­for­tel­ling. Og si­den Ar­bei­der­par­ti­et skal va­ere et bred­de­par­ti, hand­ler det­te blant an­net om øko­no­mi og folks trygg­het, un­der­stre­ker han. – Ap må raskt ta ini­tia­tiv på nye om­rå­der. Så de ikke hav­ner i skyg­ge­nes dal, sier Thor­bjørn Bernt­sen, Ap-nes­tor med bak­grunn som mi­nis­ter og stor­tings­re­pre­sen­tant.

Selv har han noen tan­ker om hvil­ke om­rå­der det kan va­ere på. Men han ven­ter litt med å luf­te dem. Aps in­ter­ne eva­lu­e­ring av hva som har gått galt, får kom­me først.

– Jeg tror det vik­ti­ge nå er å fin­ne ut av hva folk har va­ert for­ban­na på, sier han.

Tid­li­ge­re Stol­ten­berg-råd­gi­ver Bey­er me­ner Ap bør sat­se på å fin­ne nye løs­nin­ger på de ras­ke, tek­no­lo­gis­ke end­rin­ge­ne:

– Det er man­ge job­ber som kan for­svin­ne. Da hand­ler det om å ha en for­me­ning om og et bud­skap om hvor­dan man skal få flest mu­lig med på den rei­sen, sier Bey­er.

Han tror også nye ini­tia­tiv er helt av­gjø­ren­de for at Ap skal fes­te grep om vel­ger­ne igjen.

– Vi ser at man­ge so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­er i Euro­pa som har va­ert i op­po­si­sjon ikke kla­rer å få fot­fes­te igjen for­di det enes­te pro­sjek­tet man sit­ter igjen med er å om­gjø­re slag man har tapt, sier Bey­er.

– Som å fron­te at man vil re­ver­se­re mot­stan­de­rens re­for­mer?

– Ja. Men man bør ikke bare fron­te at man vil re­pa­re­re en dem­ning som bris­ter. Folk øns­ker at man skal peke fram­over, ikke bak­over. – Ap prøv­de å gi inn­trykk av at det­te val­get var et ret­nings­valg. Men hvis de vir­ke­lig skul­le klart å mo­bi­li­se­re på det bud­ska­pet, kan de ikke ha om­trent sam­me po­li­tikk som Høy­re på te­ma­er som for ek­sem­pel vel­ferds­pro­fi­tø­rer, som ty­de­lig mar­ke­rer skil­let mel­lom høy­re- og venstre­si­den, sier Ida Wang­berg, nest­le­der i Ma­ni­fest tanke­smie.

Hun me­ner at Ap over­be­vis­te litt mer i te­ma­tik­ken på slut­ten av valg­kam­pen, men opp­fat­ter det som at Ap har lagt seg for tett på Høy­re både i sa­ker der kom­mer­si­el­le ak­tø­rer tje­ner på å til­by vel­ferds­ord­nin­ger, og i spørs­må­let om be­man­nings­by­rå­er.

1. VA­ER UPO­PU­LA­ERE PÅ KLI­MA

Det vik­ti­ge nå er å fin­ne ut av hva folk har va­ert for­ban­na på. 3. TA HELT NYE INITIATIVER 4. SKILL DERE UT FRA HØY­RE Det er ikke noe rop om mer høyre­po­li­tikk.

We­gard Har­svik

– Når man til­syne­la­ten­de går til valg på den sam­me po­li­tik­ken, blir det vans­ke­lig å se for­skjell på par­ti­ene, sier Wang­berg.

Hun sier det er for­ståe­lig å kvie seg for å kjø­re hardt på her:

– Er man ty­de­lig på vel­ferds­pro­fi­tø­rer får man jo hele NHO Ser­vice på nak­ken med en gang. Men det er nett­opp slike kon­flik­ter som mo­bi­li­se­rer vel­ge­re, der­for må man gjø­re det der­som man skal va­ere et or­dent­lig ar­bei­der­par­ti, sier hun. – Øken­de ulik­het er en av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne i sam­fun­net vårt, som vi må ta på al­vor om vi skal be­va­re Nor­ge som et godt sam­funn. Her må Ap ta et enda ty­de­li­ge­re ei­er­skap til de­bat­ten om ulik­het, sier Ger­hard­sen i Agen­da.

5. VINN ULIKHETSDEBATTEN

DRA­HJELP: Ar­bei­der­par­ti­et og leder Jonas Gahr Stø­re har er­kjent at de tren­ger til­bake­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.