Vel­ger­nes hjer­ter

Til Jonas

Rogalands Avis - - Samfunn - Vil­de.blix.huse­by@dags­avi­sen.no

– Der har SV og Rødt vun­net ei­er­ska­pet i år?

– De har hvert fall snak­ket mer om det. Og jeg tror Ap had­de hatt mer på la­ger der. Fram­over bør de bli enda ty­de­li­ge­re på hvor­dan de skal be­kjem­pe det, sier hun. – Ap må va­ere det par­ti­et som er mest tro­ver­dig på å løse in­te­gre­rings­ut­ford­rin­gen. Jeg har ikke noe tro på at man bare kan si «pytt, pytt, det der lø­ser seg». Det er bare be­visst po­li­tikk som kan løse det­te, sier We­gard Har­svik, tid­li­ge­re Appo­li­ti­ker og nå leder for sam­funns­kon­takt og stra­te­gi i LO.

Ger­hard­sen i Agen­da trek­ker fram det sam­me: We­gard Har­svik

– Det er ikke sånn at vi ikke snak­ker om inn­vand­ring i det­te lan­det. Det er noe av det vi snak­ker mest om. Men vi dis­ku­te­rer for lite hvor­dan vi skal få til en god og vel­lyk­ket in­te­gre­ring. Og der har jo vir­ke­lig Ap og so­sial­de­mo­kra­ti­et man­ge av løs­nin­ge­ne, me­ner Agen­da-le­de­ren.

Har­svik me­ner te­ma­et er spe­si­elt vik­tig å ta på al­vor for­di det fins fle­re kref­ter i Nor­ge som bru­ker inn­vand­rings­spørs­må­let «for å ska­pe opp­slut­ning om seg selv».

– Yt­re høy­re har ikke noe øns­ke om å løse in­te­gre­rings­ut­ford­rin­gen. De vil hel­ler dyr­ke den. Mens på den and­re si­den har vi dem som be­nek­ter at ut­ford­rin­gen ek­sis­te­rer. Vi må va­ere det par­ti­et som både er­kjen­ner den ut­ford­rin­gen, og tar an­svar for å løse den, sier han. I en un­der­sø­kel­se som Nor­stat gjor­de for NRK i be­gyn­nel­sen av sep­tem­ber sat­te bare 16 pro­sent av vel­ger­ne ar­beid og øko­no­mi opp som en vik­tig po­li­tisk sak. Og ikke bare det–fle­re vel­ge­re men­te Høy­re had­de god po­li­tikk i den­ne sa­ken enn Ap. – Det må man ta til­ba­ke, re­spon­de­rer Bey­er kon­tant på det.

Har­svik i LO me­ner saks­ei­er­skap på ar­beid blir av­gjø­ren­de for at Ap skal lyk­kes fram­over.

– 100.000 unge står uten­for jobb og ut­dan­ning. Dis­se ut­ford­rin­ge­ne for­svin­ner ikke, og der må Ap fort­satt va­ere best, sier han.

Han me­ner be­ho­vet for en ty­de­lig ret­ning i ar­beids­livs­po­li­tik­ken har blitt ty­de­lig på fle­re om­rå­der:

– Vi ser at det vokser fram et ar­beids­liv med svek­ka trygg­het, mer mid­ler­ti­dig­het og lav­lønns­kon­kur­ran­se. Og pri­vat tje­neste­yting. Det må vi ha kon­troll på. Her har vi en rad med gode for­slag og har fått gjort mye i Oslo. Det­te var et tema vi fikk gjort nok på i valg­kam­pen. Men som vi må få gjort noe med.

Også Ap-nes­tor Thor­bjørn Bernt­sen trek­ker fram ar­beid som den ene sto­re sa­ken Ap bur­de sat­se mer på fram­over:

– Sys­sel­set­tings­fre­kven­sen vi har nå er alar­me­ren­de. Her har ikke re­gje­rin­gen va­ert gode nok. Det­te bur­de opp­tatt folk, og vi bur­de ha klart å ha mo­bi­li­sert på det, sier han.

6. SNAKK OM IN­TE­GRE­RING

LO Ap må va­ere det par­ti­et som er mest tro­ver­dig på å løse in­te­gre­rings­ut­ford­rin­gen.

Kan ha mu­lig­he­ter

Så len­ge Ap kla­rer å na­vi­ge­re rett, har de mu­lig­he­ter til å lyk­kes. For vel­ger­grunn­la­get er der. Det på­pe­ker fle­re av dem Dags­avi­sen har snak­ket med om Aps vei­valg.

– Det kan se ut som at noen vel­ge­re øns­ket seg mer venstre­po­li­tikk, sier valg­fors­ker Ru­ne Karl­sen og vi­ser til at Aps dår­li­ge re­sul­tat ble del­vis opp­veid av at Rødt og SV gikk fram og at venstre­si­den sam­let gikk fram i an­tall stem­mer i stor­tings­val­get.

We­gard Har­svik på­pe­ker det sam­me:

– Det er ikke noe rop om mer høyre­po­li­tikk. Hvis man skal ha en trøst i den­ne valg­kam­pen er det at det po­li­tis­ke ord­skif­tet i Nor­ge ba­erer preg av at venstre­si­dens ver­di­er vinner fram. Som det at det er ikke bra for et land å ha stør­re for­skjel­ler. Jeg had­de sett mør­ke­re på ver­den om høyre­si­den had­de gått til valg og vun­net på at de vil kut­te skat­te­ne og øns­ker et ar­beids­mar­ked med la­ve­re inn­tek­ter til en­kel­te grup­per. HDA had­de det va­ert langt stør­re grunn til be­kym­ring.

7. AR­BEID, AR­BEID, AR­BEID

FOTO: VI­DAR RUUD/NTB SCANPIX

gode råd for å løf­te seg igjen. Nå eva­lu­erer de hva som gikk galt i valg­kam­pen, og har bedt 55.000 med­lem­mer om

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.