Yt­re høy­re ryk­ker inn

Kan bli tredje størs­te tys­ke par­ti TYSK­LAND: Ytre­høyre­par­ti­et Al­ter­na­tiv for Tysk­land lig­ger an til å ryk­ke inn i for­bunds­da­gen for førs­te gang – og det med en stor grup­pe.

Rogalands Avis - - Verden - ÅSNE GUL­LIK­STAD as­ne.gul­lik­stad@dags­avi­sen.no

En drøy uke før val­get i Tysk­land er det klart at Ange­la Mer­kels kon­ser­va­ti­ve al­li­an­se CDU/ CSU vil bli klart størst, foran det so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et SPD. Men kam­pen om tredje­plas­sen blant par­ti­ene er det minst like stor in­ter­es­se for, og par­ti­et Al­ter­na­tiv for Tysk­land er et av par­ti­ene som kjem­per om å bli tredje størst.

70 plas­ser?

En ting sy­nes li­ke­vel klart: for førs­te gang vil et høyre­ra­di­kalt par­ti inn­ta plas­se­ne i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen For­bunds­da­gen. Det vil bli et vende­punkt i tysk po­li­tisk his­to­rie, som i alle år et­ter and­re ver­dens­krig har klart å hol­de høyre­ra­di­ka­le par­ti­er ute.

AFD lig­ger an til å få mel­lom åtte og 11 pro­sent av stem­me­ne ved val­get søn­dag 24. sep­tem­ber. Får par­ti­et ti pro­sent, vil det kun­ne sen­de 70 re­pre­sen­tan­ter inn i For­bunds­da­gen, iføl­ge Der Spie­gel.

Par­ti­et kom ak­ku­rat ikke inn ved val­get for fire år si­den. Da fikk par­ti­et 4.7 pro­sent av stem­me­ne, og kom der­med un­der sperre­gren­sen på fem pro­sent. Men fra og med 2014 har par­ti­et inn­tatt den ene del­stats­for­sam­lin­gen et­ter den and­re, og par­ti­et er nå re­pre­sen­tert med mer enn 160 re­pre­sen­tan­ter i de for­sam­lin­ge­ne i 13 del­sta­ter i Tysk­land. – Par­ti­et kom­mer inn i For­bunds­da­gen, men vil bli be­hand­let som spe­dals­ke. De kan vin­ne ter­reng, men ikke få mak­ten, sier Ka­te Han­senBundt, som er ge­ne­ral­sek­reta­er i Den nors­ke At­lan­ter­havs­ko­mi­té og føl­ger tysk po­li­tikk tett.

In­gen av de and­re par­ti­ene vil sam­ar­bei­de med AFD, og par­ti­et har de sis­te da­ge­ne va­ert i hardt va­er et­ter drøye ut­ta­lel­ser fra par­ti­ets topp­le­de­re. Na­sjo­nal tals­mann for par­ti­et, Alex­an­der Gau­land, etter­fors­kes for ra­sis­me et­ter at han sa at Ay­dan Özo­guz, som er et tysk­født so­sial­de­mo­kra­tisk med­lem av For­bunds­da­gen og re­gje­rin­gens

De vil bli be­hand­let som spe­dals­ke. Ka­te Han­sen-bundt

kom­mis­sa­er for mi­gra­sjon, bur­de «eks­pe­de­res i Anato­lia» (i Tyr­kia). En rek­ke po­li­ti­ke­re har rea­gert sterkt på ut­sag­net, in­klu­dert kans­ler Ange­la Mer­kel.

Midt på tre­et

Også parti­kol­le­ga Alice Wei­del an­kla­ges for lig­nen­de ut­ta­lel­ser, mel­der NTB. Avi­se­ne Die Welt og Bild tryk­ket i hel­gen en e-post skre­vet av Wei­del for et par år si­den, der hun an­kla­get re­gje­rin­gen for å over­svøm­me lan­det med ara­be­re, sin­ti – en et­nisk un­der­grup­pe av sigøy­ne­re – og rom. Al­ter­na­tiv for Tysk­land har bre­dest støt­te i øst, men har også man­ge i vest. Men selv om man­ge i ar­bei­der­klas­sen støt­ter par­ti­et, er det langt fra bare lavt­løn­ne­de og lavt ut­dan­ne­de som flok­ker seg rundt par­ti­et. Den ty­pis­ke Afd-vel­ger er mid­del­ald­ren­de, har mid­dels høy ut­dan­ning og mid­dels høy inn­tekt, iføl­ge en stu­die av par­ti­ets vel­ge­re fra Böck­ler­stif­tel­sen.

FOTO: WOLFGANG RATTAY/NTB SCANPIX

VOKSER: Par­ti­et Al­ter­na­tiv for Tysk­land har vokst de sis­te åre­ne. Her en valg­pla­kat med bil­de av Alex­an­der Gau­land og Alice Wei­del i par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.