FN: Sul­ten i ver­den øker igjen et­ter man­ge år med ned­gang

Rogalands Avis - - Verden -

SULT: Et­ter man­ge år med ned­gang er an­tal­let men­nes­ker som sul­ter på vei opp igjen, iføl­ge en Fn-rap­port. Klima­fe­no­me­ner og krig får skyl­den.

I 2016 re­gist­rer­te FN at 815 mil­lio­ner men­nes­ker var kro­nisk un­de­rer­na­ert, mot 777 mil­lio­ner året før. Det in­ne­ba­erer at 11 pro­sent av ver­dens be­folk­ning var un­de­rer­na­ert i fjor, iføl­ge rap­por­ten The Sta­te of Food Insecurity and Nut­ri­tion in the World. Øk­nin­gen om­ta­les av FN som «sva­ert be­kym­rings­full».

Det er uvisst om fjor­årets øk­ning er be­gyn­nel­sen på en ny trend el­ler et forbi­gå­en­de fe­no­men. Ut­vik­lin­gen be­tyr at det vil bli enda vans­ke­li­ge­re å nå ver­dens­sam­fun­nets mål om at sult og un­de­rer­na­e­ring skal va­ere ut­ryd­det i ver­den in­nen 2030.

– Det­te har satt i gang alarm­klok­ker som vi ikke kan over­se, sier le­de­re for en rek­ke Fn-by­rå­er i for­bin­del­se med at rap­por­ten ble of­fent­lig­gjort i går.

An­tall un­de­rer­na­er­te i ver­den ble fra 2005 til 2010 re­du­sert fra 926 mil­lio­ner til 795 mil­lio­ner. Si­den har det lig­get noen­lun­de sta­bilt, inn­til fjor­årets opp­gang.

Både «vol­de­li­ge kon­flik­ter og klima­re­la­ter­te sjokk» blir pekt på som år­sa­ker til at mat­sik­ker­he­ten er kraf­tig for­ver­ret i om­rå­der sør for Sa­ha­ra, i Sør­øst-asia og i Vest-asia.

60 pro­sent av dem som sul­ter i ver­den, be­fin­ner seg i om­rå­der med men­neske­skap­te kon­flik­ter.

– Det er en skam. Det er en an­kla­ge mot men­nes­ke­he­ten, sier Da­vid Beas­ley, leder for Ver­dens mat­vare­pro­gram (WFP). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.