TYSK VALG

Rogalands Avis - - Verden -

■ Val­get til na­sjo­nal­for­sam­ling i Tysk­land hol­des søn­dag 24. sep­tem­ber.

■ Om­trent 61,5 mil­lio­ner tys­ke­re har stemme­rett i val­get.

■ For­bunds­da­gen skal be­stå av minst 598 med­lem­mer, men kan bli stør­re som føl­ge av valg­sys­te­met som åp­ner for over­skudds­man­da­ter og ut­jev­nings­man­da­ter.

■ For­bunds­da­gen vel­ges for en pe­rio­de på fire år. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.