– Har Guam i ta

• Ster­ke re­ak­sjo­ner på nok en missil­opp­skyt­ning fra

Rogalands Avis - - Verden -

NORD-KOREA: Ja­pans for­svars­mi­nis­ter sier han tror Nord-korea «had­de Guam i tan­ke­ne» da de gjen­nom­før­te sin hit­til sis­te mis­sil­test.

Le­del­sen i Pyong­yang har tru­et med å om­slut­te det ame­ri­kans­ke stil­le­havster­ri­to­ri­et Guam i flam­mer, noe som har fram­pro­vo­sert kraf­ti­ge ad­vars­ler fra Trump.

Ja­pans for­svars­mi­nis­ter Itsu­no­ri Ono­de­ra sier at gårs­da­gens mis­sil, som fløy over Ja­pan, had­de en rekke­vid­de på 3.700 me­ter. «Langt nok til å nå Guam», som er 3.400 kilo­me­ter unna Nord-korea, på­pe­ker han.

– Vi kan selv­føl­ge­lig ikke ta for gitt at det var Nord-koreas hen­sikt, men gitt det jeg sa, tror jeg de har Guam i tan­ke­ne, sier Ono­de­ra.

Vi fort­set­te

Sam­ti­dig ad­va­rer han om at lig­nen­de hand­lin­ger fra NordKorea vil fort­set­te å fin­ne sted, etter­som re­gi­met til­syne­la­ten­de gir blaf­fen i de nye sank­sjo­ne­ne det ble enig­het om i FNS sik­ker­hets­råd for­ri­ge uke.

Både Nato-sjef Jens Stol­ten­berg og USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son ber det glo­ba­le sam­fun­net om å ta nye skritt et­ter Nord-koreas mis­sil­test.

Til­ler­son snak­ker spe­si­elt til Ki­na og Russ­land, to land som len­ge har ma­net til en mer for­sik­tig og for­hand­lings­ba­sert til­na­er­ming til Nord-korea enn de and­re i FNS sik­ker­hets­råd.

– Ki­na og Russ­land må vise at de ikke to­le­re­rer dis­se hen­syns­løse missil­opp­sky­tin­ge­ne ved å hand­le di­rek­te også på egen hånd, sier Til­ler­son. Han opp­ford­rer også and­re land til å bi­dra, og be­kref­ter sam­ti­dig at USAS pre­si­dent Do­nald Trump er blitt in­for­mert om mis­sil­tes­ten.

NATOS ge­ne­ral­sek­reta­er kom med lig­nen­de opp­ford­rin­ger.

– Nord-koreas mis­sil­test er et nytt ufor­svar­lig brudd på FNS re­so­lu­sjo­ner og ut­gjør en om­fat­ten­de trus­sel mot in­ter­na­sjo­nal fred og sik­ker­het som kre­ver glo­bal re­spons, skri­ver Stol­ten­berg på

Twit­ter.

Det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net må sam­les.

Shin­zi Abe, Ja­pans stats­mi­nis­ter

Ja­pans­ke si­re­ner

Det var i går mor­ges lo­kal tid at en ny ra­kett ble skutt opp fra ho­ved­sta­den Pyong­yang. Iføl­ge Ja­pans Tv­sta­sjon NHK ble mis­si­let skutt opp klok­ken 6.57 lo­kal tid over den ja­pans­ke øya Hok­kai­do. Mis­si­let lan­det i Stille­ha­vet, 2.000 kilo­me­ter fra land.

Mis­sil­tes­ten ble raskt for­dømt av både Sør-korea og Ja­pan. Ja­pans stats­mi­nis­ter Shin­zo Abe gjen­tok at lan­det ald­ri kan to­le­re­re Nord­koreas gjen­tat­te pro­vo­ka­sjo­ner.

– Det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net må sam­les og le­ve­re en klar be­skjed mot Nord­Koreas far­li­ge og pro­vo­se­ren­de hand­lin­ger som tru­er ver­dens­fre­den, sa han.

Mis­si­let ut­løs­te var­sel­si­re­ne­ne i Ja­pan, sam­ti­dig som folk via TV ble opp­ford­ret til å kom­me seg in­nen­dørs og ned i kjel­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.