Enorm ri­si­ko for flykt­nin­ger

Rogalands Avis - - Verden - NINA HAABETH

FARLIG: Unge, afri­kans­ke flykt­nin­ger lø­per en enorm ri­si­ko for å bli grovt ut­nyt­tet un­der­veis. Spe­si­elt farlig er ru­ten via Li­bya, vi­ser en fersk Unicef-rap­port.

■ UNICEF og Den in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­nen for mi­gra­sjon (IOM) har ny­lig pub­li­sert en ny rap­port om barn og ung­dom på flukt. Den vi­ser at den­ne grup­pen mi­gran­ter har langt stør­re ri­si­ko for å bli ut­nyt­tet un­der­veis enn voks­ne. Spe­si­elt farlig er ru­ten til Ita­lia, via Li­bya og Mid­del­ha­vet, den så­kal­te sen­tra­le mid­del­havs­ru­ten.

77 pro­sent av barn og ung­dom som er blitt in­ter­vju­et, sier at de har blitt ut­nyt­tet un­der­veis, sam­men­lig­net med 69 pro­sent av voks­ne over 25 år.

Det spil­ler også stor rol­le om ung­dom­me­ne har fle­re års skole­gang el­ler ikke, og om de rei­ser ale­ne el­ler sam­men i en grup­pe. Flukt­ru­ten over Mid­del­ha­vet er far­ligst for ung­dom fra Afri­ka sør for Sa­ha­ra. Den­ne grup­pen er al­ler mest ut­satt for over­grep, for å bli grovt ut­nyt­tet un­der­veis og for å hav­ne i hen­de­ne på men­neske­hand­le­re.

De lø­per fire gan­ger så høy ri­si­ko for å bli ut­nyt­tet som ung­dom fra and­re re­gio­ner.

Kom­mer bar­na og ung­dom­me­ne fra and­re ver­dens­de­ler, fal­ler ri­si­ko­en for over­grep til litt un­der 40 pro­sent. Det be­tyr alt­så at ung­dom også fra and­re re­gio­ner er sva­ert ut­satt for over­grep.

Men for­skjel­le­ne i be­hand­lin­gen av grup­pe­ne er iføl­ge UNICEF og IOM tro­lig et ut­trykk for ra­sis­me. Sva­ert man­ge vitne­mål fra unge mi­gran­ter og flykt­nin­ger som kom­mer fra Afri­ka sør for Sa­ha­ra, vi­ser at de blir be­hand­let dår­li­ge­re og at de er en mål­grup­pe for å bli ut­nyt­tet på grunn av hud­far­ge.

UNICEF og IOM har ana­ly­sert na­er­me­re 11.000 unge flykt­nin­ger i al­de­ren 14–17 og 18–24 år. Un­der­sø­kel­se­ne ble fore­tatt i 2016 og i 2017 og vi­ser alt­så at både flukt­ru­ter og opp­hold i Li­bya byr på sto­re fa­rer og gro­ve over­grep. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

MISBRUKES: Man­ge mi­gran­ter misbrukes på vei over til Euro­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.