Nke­ne

Nord-korea

Rogalands Avis - - Verden -

Iføl­ge be­red­skaps­myn­dig­he­te­nes tal­s­per­son Shuji Koshi­da gikk nød­re­spon­sen re­la­tivt knirke­fritt for seg, etter­som Hok­kai­do så sent som 29. au­gust ble tvun­get til å gjen­nom­føre sam­me øvel­se.

Haste­møte

FNS sik­ker­hets­råd kunn­gjor­de like et­ter mis­sil­tes­ten at de inn­kal­te til haste­møte i New York i går kveld norsk, på fore­spør­sel fra USA og Ja­pan.

Pen­ta­gon opp­lys­te raskt at mis­si­let ald­ri ut­gjor­de noen trus­sel mot det nord­ame­ri­kans­ke fast­lan­det. Til tross for det­te ska­per tes­ten li­ke­vel stor be­kym­ring.

Iføl­ge Sør-korea fløy mis­si­let tro­lig 3.700 kilo­me­ter med en høy­de på 770 kilo­me­ter. Det er både høy­ere og len­ger enn ra­ket­ten som ble opp­skutt i sam­me om­rå­de for om lag to uker si­den.

I kom­bi­na­sjon med det som an­tas å ha va­ert prøve­spreng­ning av en hydro­gen­bom­be 3. sep­tem­ber, ser mis­sil­tes­ten ut til å be­kref­te det uten­lands­ke myn­dig­he­ter og eks­per­ter len­ge har fryk­tet:

Nord-korea kan na­er­me seg må­let om å ha et tro­ver­dig mi­li­ta­ert ar­se­nal som både kan ram­me ame­ri­kans­ke sol­da­ter ut­sta­sjo­nert i Asia, og USAS fast­land. (NTB)

FOTO: KCNA VIA KNS/NTB SCANPIX

helg til aere for lan­dets atom­fors­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.