NORD-KOREA

Rogalands Avis - - Verden -

■ Grunn­lagt i 1948 et­ter de­lin­gen av den kore­ans­ke halv­øya som føl­ge av Ja­pans ne­der­lag i and­re ver­dens­krig. Lan­det er si­den blitt styrt med hard hånd, først av Kim Il-sung og si­den av hans ar­vin­ger med støt­te fra den mi­li­ta­ere eli­ten.

■ In­va­der­te Sør-korea i 1950, noe som ut­løs­te Korea­kri­gen. Fle­re mil­lio­ner men­nes­ker ble drept i kon­flik­ten hvor Nordkorea og Ki­na kjem­pet mot Sør-korea og Fn-styr­ker an­ført av USA.

■ Det ble ald­ri un­der­teg­net noen freds­av­ta­le et­ter kri­gen, og kon­flik­ten er der­for for­melt sett ikke av­slut­tet.

■ Nord-korea, som har 24 mil­lio­ner inn­byg­ge­re, le­des i dag av Kim Il-sungs sønne­sønn Kim Jong-un.

■ Nord-koreas ha­er er den fem­te størs­te i ver­den med én mil­lion sol­da­ter.

■ Lan­det er na­er­mest full­sten­dig iso­lert in­ter­na­sjo­nalt. De­res vik­tigs­te han­dels­part­ner er Ki­na.

■ Nord-korea har på­dratt seg det in­ter­na­tio­na­le sam­fun­nets vre­de ved å ut­vik­le atom­vå­pen og langt­rek­ken­de ra­ket­ter.

■ FNS sik­ker­hets­råd har gjen­tat­te gan­ger krevd full stans i dis­se pro­gram­me­ne, noe le­del­sen i ho­ved­sta­den Pyong­yang nek­ter å etter­kom­me.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.