– Et ond­sinn et for­søk på sver­ting

Pilot­strei­ken ble av­blåst. Men Sas-pi­lo­te­nes mann Jens Lippe­stad er fort­satt for­ban­na.

Rogalands Avis - - Helg - ■ KA­RIN L. FLADBERG ■ SI­RI Ø. ERIKSEN (FOTO) Ka­rin.fladberg@dags­avi­sen.no

Tors­dag mor­gen ble pilot­strei­ken i SAS av­blåst et­ter at Norsk Fly­ger­for­bund og Pa­rat ble enige med NHO Luft­fart/sas om ny ta­riff­av­ta­le. Det var vars­let plass­opp­si­gel­se for 588 pi­lo­ter. Hva er bak­grun­nen?

– SAS har va­ert i kri­se i ti år. Pilo­te­ne har for­søkt å bøte på det­te ved å job­be sta­dig mer med svek­ke­de øko­no­mis­ke vil­kår. På et tids­punkt når du en gren­se for hva som er for­svar­lig. Der er vi nå. Over tid har ar­beids­be­last­nin­gen blitt uhold­bar. Tolv­ti­mers­da­ger etter­fulgt av kor­te hvile­pe­rio­der er ikke uvan­lig. Folk kan job­be sju hel­ger på rad, i til­legg til til­fel­di­ge uke­da­ger. Man­ge av våre lang­dis­tanse­pi­lo­ter sli­ter med søvn­man­gel. Vi er spe­si­elt be­kym­ret for pilo­te­ne på kort­ru­te­ne med opp­til seks lan­din­ger per dag – uten rett på noen pau­ser. Vi spi­ser om­bord mens vi flyr. I til­legg aner ikke folk hvor­dan de skal job­be den nes­te må­ne­den før 14 da­ger før tur­nu­sen star­ter. Før skift­pla­nen leg­ges fram er alt åpent. Det gjør det umu­lig å plan­leg­ge på hjemme­bane. Vårt krav hand­let ikke om lønn, men om mer for­ut­sig­bar ar­beids­tid og tid til å ta seg inn før man skal til­ba­ke på jobb.

Er det en kamp for ret­tig­he­ter el­ler fly­sik­ker­het?

– Vi li­ker ikke å set­te spørs­måls­tegn ved fly­sik­ker­he­ten, men når vi na­er­mest til en­hver tid ba­lan­se­rer på lo­vens yt­re ram­mer, så øker ri­si­ko­en for uhell. Når vi kjem­per for egne ret­tig­he­ter knyt­tet til ar­beids­be­last­ning, er det også et spørs­mål om bed­re fly­sik­ker­het.

Iføl­ge NHO Luft­fart krev­de dere mer enn det svens­ke og dans­ke kol­le­ger har fått. Hvem snak­ker sant?

– Vi snak­ker sant, jeg kan do­ku­men­ter det og SAS/NHO kjen­ner også tal­le­ne Jeg ut­dy­per det gjer­ne. Det­te er en sverte­kam­pan­je for å ven­de pub­li­kum mot oss og brek­ke ned mo­ra­len til våre med­lem­mer. Med to bitte­små unn­tak, som var na­er­mest kost­nads­nøy­tra­le for SAS, inne­holdt vårt sis­te til­bud ute­luk­ken­de ele­men­ter som al­le­re­de fin­nes i Sve­ri­ge og Dan­mark.

Sas-pi­lo­ter tje­ner en mil­lion pluss, har fire­da­gers­uke og job­ber maks 180 da­ger i året, iføl­ge NHO Luft­fart. Stem­mer det?

– Det er et ond­sin­net for­søk på å sver­te oss Sas-an­sat­te. Det er sant at pi­lo­ter som har job­bet over 20 år i SAS og har blitt kap­tein, tje­ner én mil­lion kro­ner i året – punkt­um. Hel­va­ri­ab­le skift­ord­nin­ger, helge­ar­beid, søn­da­ger, jul og påske gir in­gen yt­ter­li­ge­re til­legg el­ler over­tids­be­ta­ling. Som ny­ut­dan­net pi­lot, ofte med en mil­lion kro­ner i stu­die­gjeld, tje­ner du i over­kant av 400.000 kro­ner i året. Når det gjel­der ar­beids­tid er det rik­tig å snak­ke om ar­beids­døgn og ikke ar­beids­da­ger. Vi kan job­be na­er fire tolv­ti­mers­da­ger i lø­pet av en uke. Vår nor­mal­ar­beids­uke er på 47,5 ti­mer og ikke 37,5 som er det van­li­ge. Man­ge av dis­se ti­me­ne er om nat­ten. Fle­re av på­stan­de­ne som kom fra NHO Luft­fart var di­rek­te løgn og sva­ert kon­flikt­ska­pen­de.

Bør folk la va­ere å kjø­pe bil­lig­bil­let­ter?

– Det er ikke i seg selv noe galt med en bil­lig bil­lett, men folk må ten­ke over hvil­ken sel­skaps­struk­tur og sam­funns­mo­dell de støt­ter. Kjø­per du Ryanair­bil­lett, spon­ser du et sys­tem som no­to­risk unn­drar seg alle for­mer for av­gif­ter. Det sam­me gjel­der på man­ge and­re sam­funns­om­rå­der. Spørs­må­let er der­for hva slags sam­funn vi vil ha. Det er

Jeg er skep­tisk til be­gre­pet å do­ku­men­te­re. Truls Lie, re­dak­tør i den tid­li­ge­re stol­te avi­sen Ny Tid

Ikke Bjør­nar Mox­nes, men Tryg­ve Slags­vold Ve­dum er Nor­ges svar på Ber­nie San­ders. Mag­nus E. Mars­dal for­kla­rer Aps valg­ne­der­lag i Mor­gen­bla­det

vel­dig få bran­sjer der du ikke kan er­stat­tes av løs­ar­bei­de­re fra lav­kost­land. Er det et slikt ar­beids­liv vi øns­ker for bar­na våre? Det er blitt en slags syk­dom å jak­te det bil­ligs­te.

I 1995 for­lot du Luft­for­sva­ret for å bli Sas-fly­ger. Hvor­dan er ar­beids­hver­da­gen end­ret si­den den gang? – «The gol­den days» i SAS var de­fi­ni­tivt over al­le­re­de den gang, men for­hol­de­ne var at­skil­lig mer le­ve­lig. Ar­beids­be­last­nin­gen til Sas-pilo­te­ne har økt med 50 pro­sent, mens løn­na na­er­mest har stått stil­le. Luft­far­ten er blitt en råt­ten bran­sje. Det er en suk­sess­fak­tor å va­ere god i re­gels­hop­ping og opp­tre mak­si­malt krea­tivt for å unn­gå skat­ter og av­gif­ter – og på den må­ten unn­dra seg å bi­dra til fel­les­ska­pet.

Hvor­dan vil du ka­rak­te­ri­se­re in­ter­na­sjo­nal luft­fart?

– Gans­ke gri­se­te og litt ute av kon­troll. I USA har det va­ert noen tra­gis­ke ulyk­ker, etter­fulgt av en bed­re re­gu­le­ring av bran­sjen som både er blitt tryg­ge­re og mer lønn­som. I Euro­pa står man fort­satt med et man­gel­fullt re­gel­verk og en usunn kon­kur­ran­se. Ett ek­sem­pel er det som kal­les «pay to fly», der unge, ny­ut­dan­ne­de pi­lo­ter fak­tisk må be­ta­le fly­sel­ska­per pen­ger for å få inn­pass og skaf­fe seg erfaring og fly­ti­mer. For sel­ska­pe­ne er det­te en del av inn­tje­nin­gen. And­re tvin­ges til å flyt­te til skatte­pa­ra­dis for å få jobb, slik at ar­beids­gi­ver

Hvem: Jens Lippe­stad (57) Hvor­for: leder i Nors­ke Sas-fly­ge­res for­ening (NSF)

slip­per å be­ta­le alle so­sia­le av­gif­ter for deg.

His­to­risk sett, hva bør Sas-le­del­sen ang­re på?

– Di­ver­se for­søk på å vokse gjen­nom opp­kjøp. De mest grel­le ek­semp­le­ne er vel opp­kjøp av Spanair og Bri­tish Mid­land som det kos­tet SAS over ti mil­li­ar­der kro­ner å kom­me seg helt ut av. De bur­de hel­ler sat­set på egne, eks­tremt mo­ti­ver­te og lo­ja­le med­ar­bei­de­re. Der har de svik­tet.

Hva er luft­far­tens «fa­ke news»?

– At Ryanair la ned på Ryg­ge på grunn av sete­av­gif­ten. De vil­le ikke føl­ge norsk lov om an­set­tel­ser. Det var sa­ken.

Hvil­ke be­slut­ning skul­le ikke va­ert tatt i norsk luft­fart? – Inn­fø­ring av pas­sa­sjer­av­gift ka­mu­flert som miljø­av­gift i 2015. Og der­nest; at man end­ret ut­len­dings­for­skrif­ten som gjør det mu­lig for tredje­lands­bor­ge­re å job­be på norsk­re­gist­rer­te fly. Det er en stor trus­sel mot nors­ke ar­beids­plas­ser og norsk kom­pe­tan­se.

Du er ut­dan­net ja­ger­pi­lot i USA, har både krigs­sko­len og stabs­sko­len og skul­le egent­lig va­ert på vin­ge­ne un­der Gulf­kri­gen. Er du en «kri­ger»?

– Jeg er en lag­spil­ler, men kan va­ere gans­ke tøff både på sak og i ord. Jeg li­ker å set­te meg mål og nå dem, og tri­ves med å lede and­re. Også er det utro­lig vik­tig for meg å va­ere «fair» og real uan­sett si­tua­sjon.

Hva ser jeg? En po­lert, voks­ak­tig ver­sjon av le­de­ren for lan­dets størs­te par­ti. Han ser hver­ken jo­vi­al el­ler fris­kus ut, men ut­strå­ler der­imot en bla­sert aura av fransk taf­fel, Le Cor­bu­si­er og Stra­di­va­ri­us. Ma­ria Lunde­berg ana­ly­se­rer Aps valg­kamp­foto av Jonas Gahr Stø­re

Noe ber­mer­kel­ses­ver­dig har skjedd i pho­tos­hop­pin­gen av Stø­re. Ma­ria Lun­der­berg i Af­ten­pos­ten

Jeg får spørs­mål om en del folk på venstre­si­den egent­lig står på løn­nings­lis­ten vår, men det kan jeg av­kref­te. Syl­vi List­haugs høy­re hånd Es­pen Tei­gen for­kla­rer Frps valg­kamp i Mor­gen­bla­det

LUFTENS BARON: Sas-pilo­te­ne unn­gikk streik. Men kam­pen i luf­ten er ikke over, lo­ver Jens Lippe­stad, de nors­ke Sas-pi­lo­te­nes fag­for­enings­le­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.