ELLINGSRUDÅSEN

Rogalands Avis - - Helg -

«Det som jeg sy­nes er litt dei­lig her er at det er et vel­dig av­slap­pet for­hold til hvor mye man bør eie, hvor mye man tren­ger av ting. Per­son­lig har jeg en fi­lo­so­fi om at det er ikke tan­ken som tel­ler, man må gjen­nom­føre drøm­me­ne, og da må man rig­ge til li­vet sitt slik at man fak­tisk får mu­lig­he­ten til å gjen­nom­føre dis­se drøm­me­ne. Og da hand­ler det om å kvit­te seg med alt man ikke tren­ger. Jeg har solgt unna på Finn.no, gitt bort til barne­ha­ger og eldre­sen­ter, og jeg har det mye bed­re nå. Jeg har mye mind­re og har mye mer mu­lig­he­ter nå til å hive meg et­ter en drøm når jeg ikke har så mye som hol­der tak i meg.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.