WE ARE OSLO

Rogalands Avis - - Helg -

■ «We are Oslo» er et foto- og vi­deo­pro­sjekt om mang­fold og iden­ti­tet i Oslo av fo­to­gra­fe­ne Fran­ces­ca Ca­sciar­ri og Ei­rik Lin­der Aspe­lund i Ca­lias Photo. De to fo­to­gra­fe­ne har tatt alle bil­de­ne du kan se på dis­se si­de­ne. Sju for­fat­te­re har skre­vet teks­ter frå hver sin bydel for pro­sjek­tet.

■ Bil­de­ne er ut­stilt på sta­sjo­ne­ne langs lin­je 2 på t-ba­nen i Oslo. Teks­ten til bil­de­ne på dis­se si­de­ne er fra vi­deo­in­ter­vju­er. På weare­oslo. net kan du se in­ter­vju­er fra alle de 26 sta­sjo­ne­ne i sin hel­het, og lese mer om bak­grun­nen. Pro­sjek­tet er støt­tet av blant and­re Dags­avi­sen, Fritt Ord og Oslo kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.