Bryn­s­eng

Rogalands Avis - - Helg -

Af­ten­pos­ten fast da avi­sen ut­rus­ta en eks­pe­di­sjon langs da­va­eren­de lin­je 6 høsten 1991.

El­lings­rud er også grun­nen til at jeg for førs­te gang kun­ne skry­te over at jeg kom fra Gro­rud­da­len.

Da jeg høsten 1988 be­ve­get meg ut i den sto­re ver­den for å be­gyn­ne på Foss vi­dere­gå­en­de sko­le, fant jeg ut at ung­dom­me­ne på T-bane­sta­sjo­nen også var gang­bar va­lu­ta i po­si­sjo­ne­rin­gen blant med­ele­ve­ne, som kom fra alle kan­ter i Oslo. En klasse­kom­pis fikk hake­slepp da jeg for­tal­te at jeg kom fra Linde­berg. To­ny viss­te at Linde­berg ikke lå langt fra El­lings­rud. Og El­lings­rud-gjen­gen var be­ryk­ta på Tors­hov, der han kom fra. En gang had­de El­lings­rud-fol­ka møtt Tors­hov-gjen­gen med dy­na­mitt, kun­ne To­ny for­tel­le. Ja, det kun­ne va­ere tøft i Gro­rud­da­len, kun­ne jeg for­tel­le. At jeg bare had­de satt mine føt­ter på Ellingsrudåsen T-bane­sta­sjon én enes­te gang lot jeg va­ere å for­tel­le. Min ra­di­us i opp­veks­ten strak­te seg fra Furu­set (svøm­ming og piano­sko­le) via Linde­berg (hjem) og Hau­ge­rud (sko­le) til Tvei­ta (kjøpe­sen­ter). Dis­se om­rå­de­ne ut­gjør i dag en stor del av Oslos størs­te bydel, Alna, men da jeg voks­te opp had­de by­de­len det noe mind­re poe­tis­ke nav­net «Oslo 10». Da jeg kjøp­te min førs­te lei­lig­het i 2000, på Tei­sen, var jeg godt for­nøyd med å unn­slip­pe barn­dom­mens Gro­rud­da­len – bare for å opp­le­ve at jeg ble tvangs­flyt­tet hjem igjen av by­dels­re­for­men 1. ja­nu­ar 2004, da 25 by­de­ler ble til 15. Jeg til­hør­te Hels­fyr-sin­sen bydel, men med et trylle­slag var jeg be­bo­er i Alna bydel – og plut­se­lig gro­rud­døl igjen. Mitt lo­ka­le bi­blio­tek be­fant seg nå på Furu­set, ak­ku­rat som i barn­dom­men. Men El­lings­rud var det fort­satt in­gen grun­ner til å be­sø­ke.

«Det var mer fres før. Da skjed­de det i hvert fall noe. Folk har roa seg. El­ler så drar’em ned på Oslo City», sa en El­lings­rud-ung­dom ved navn Ro­ger til Af­ten­pos­ten i 1991. Og noe end­ra seg tid­lig i 90-åra. Gjen­ge­ne be­gyn­te å for­svin­ne fra T-bane­sta­sjo­ne­ne, folk dro hel­ler ned til sen­trum, be­grep som «by­van­ke­re» fes­ta seg. Kan­skje had­de det sam­men­heng med at Spor­vei­en i 1989 av­fol­ket 27 av de 44 T-bane­sta­sjo­ne­ne i Oslo øst for bil­let­tø­rer? For­svant dy­na­mik­ken mel­lom gjen­gen og auto­ri­te­ten da sist­nevn­te for­svant fra sta­sjo­nen?

I dag fø­les det ikke like skum­melt på T-bane­sta­sjo­ne­ne i Gro­rud­da­len. Ja, gjen­gen rundt gate­kjøk­ke­net kan bli høy­røs­ta på lør­dags­kvel­den, iblant brer dun­sten av hasj seg i barne­vogn­opp­gan­ge­ne og en sjel­den gang bry­ter det ut masse­slags­mål. Men den kon­stan­te til­stan­den av frykt er borte, det er ikke len­ger gjen­ger som er mer på T-bane­sta­sjo­nen enn de ikke er der. Ung­doms­skole­la­ere­re er i dag hel­ler be­kym­ra for at ele­ve­ne ikke er ute og hen­ger, men hel­ler sit­ter hjem­me alei­ne, opp­slukt i spill og so­sia­le medi­er. Så bør vi nå be­gyn­ne å dis­ku­te­re hvor­dan vi får dagens ung­dom til å hen­ge mer på sen­te­ret?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.